سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید معتمدزاده – دبیر انجمن ملی ارگونومی – استادیاردانشگاه علوم پزشکی همدان – عضو هییت
مجید میناخانی – دانشجوی سال آخر مدیریت صنعتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
هومن امیر احمدی – کارشناس مدیریت صنعتی

چکیده:

پیاده سازی ارگونومی در جهان با چالشهای فراوانی روبروست . این چالشها، مختص کشورهای در حال توسعه مانند ایران نیست بلکه در تمام دنیا به علت اثر بخشی دیرهنگام پروژه های بهبود ارگونومی، همچنین عدم آشنایی با مزایای کاربرد این دانش در سازمان مقاومت در برابر تغییرات ارگونومیکی مشاهده می شود .
در امریکا، استاندارد ارگونومی OSHA مورد تایید رئیس جمهور وقت قرار نمی گیرد و کماکان مشکلات پیاده سازی ارگونومی در جای جای جهان به چشم می خورد . چالشهای موجود، ناشی از عدم وجود تفکر انسان گرایانه در طراحی سیستم های کار است زیرا هنوز ارگونومی به عنوان یک نیاز در حیات جاری سازمانها مطرح نیست . در اولین گام باید جامعه صنعتی را نسبت به ضرورت پیاده سازی ارگونومی توجیه کرد . سپس نیاز به ارگونومی در سازمان ایجاد می شود . پس از آن در سطح تخصصی می توان وارد مرحله تدوین روشهای پیاده سازی، تدوین استانداردهای ارگونومی و بومی کردن آنها در جهت رفع نیازهای سازمان شد . در این میان ماکروارگونومی ( طراحی سازمان و مدیریت بر مبنای اصول ارگونومی ) بعنوان رویکردی جامع نگر مهمترین نقش را
درادغام دانش ارگونومی در طراحی سیستمهای کار دارد . در این مقاله استراژی های مطرح جهت نیل به اهداف ارگونومی در سازمان در ۳ بخش -۱: توانمند سازی کارگران -۲٫ اهرمهای قانونی و -۳ بسط و گسترش دانش مهندسی به تفصیل بررسی می شود .