سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
محدثه افضلی – کارشناسی ارشد مدیریت رسانه
سیدفرشاد عریضی – کارشناسی ارشد مدیریت رسانه
حسن خجسته باقرزاده – عضو هیأتعلمی دانشگاه صداوسیما

چکیده:
در باب اهمیت و کارکرد رسانههای سنتی در مدیریت بحران تاکنون تحقیقات فراوانی صورت گرفته است. این روزها اما استفاده از رسانههای اجتماعی و شبکههای اجتماعی مجازی به عنوان رسانههایی نوین در کنار انواع سنتی رسانهها از اجزای جدایی ناپذیر زندگی انسانها شده است. گسترش و آسان شدن دسترسی به فنآوریهای نوین ارتباطی، در فراگیر شدن استفاده از این رسانهها تاثیر بسزایی داشته است. گوشیهای هوشمند تلفنهمراه، انواع تبلت، لپتاپ و کامپیوترهای شخصی پرکاربردترین ابزار وصل شدن روزانه میلیونها کاربر به انواع شبکههای اجتماعی مجازی هستند. یه نظر میرسد در چنین شرایطی مدیران و ارتباطگران بحران نمیتوانند به راحتی چشم خود را بر روی این رسانهها و خیل عظیم کاربران آنها ببندند و به دنبال راهکارهای استفاده از انواع این رسانهها در زمان بحران نباشند. پژوهش پیش رو با تکیه بر همین دغدغه به دنبال یافتن چالشها و ارائه راهکارهای استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی در مدیریت بحران انجام شده است. دادههای پژوهش از طریق مصاحبه عمیق با اساتید، پژوهشگران و صاحبنظران حوزه رسانههای نوین و بحران، بدست آمده و با استفاده از نظریه زمینهای کدگذاری شدند. براساس نتایج به دستآمده، کاهش قدرت جریان رسمی اطلاعات، صحت و اعتبار اطلاعات، چالشهای فراساختاری و زیرساختی از مهمترین چالشهای مدیران بحران در استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی هستند. در کنار این عوامل چالش برانگیز اما راهکارهایی مانند معرفتشناسیشبکه، کاربرشناسی، اعتمادیابی و اعتمادزایی، اطلاعرسانی مداوم و پاسخگویی مناسب، و برنامهریزی جامع و هدفمند میتوانند راهنمای عمل مدیران و ارتباط گران در استفاده از این رسانهها در مدیریت بحرانها باشند.