سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدحسین هاشمی – استادیار، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی
بهنوش خوش منش زاده خشکناب –
الهام سفلایی –
نادیا روستایی –

چکیده:

بخشی از مشکلات و معضلات مد یریت ک یفیت منابع آب کشور به ساختار حقوقی و قـانونی و نحـوه گـردش کار در نهادها ی مرتبط باز می گردد . از جمله ا ین موارد می توان به انجام مطالعات تکراری توسط سازمان ها و ذ ینفعان مرتبط با منابع آب، عدم اطلاع رسانی مناسب در مورد مطالعات انجام شده در سطح کشور، عـدم دسترسی سریع به منابع اطلاعاتی مورد ن یاز ( به و یژه به هنگام وقوع حوادث ز یست مح یطی ) و عـدم ارز یـ ابی میزان اثر بخشی قوان ین ز یست مح یطی در کاهش و کنترل آلودگی منابع آبی کشو ر اشاره نمود . مسائل فوق الذکر از جمله مواردی است که به دلیل مدیریت چند پاره در بخش منابع آب کشور پدید آمده است . با توجه به گستردگی عوامل تاث یرگذار بر ک یفیت منابع آب و لزوم اتخاذ س یاست ها و روش های کارآمـد در زمینه مد یریت ک یفیت منابع آب کشور، سازمان حفاظت م حیط ز یست در سـال ۴۸۳۱ اسـتراتژی کنتـرل و کاهش آلودگی منابع آب را تدو ین نمود . بر اساس ا ین اسـتراتژی، چـالش هـای فـوق بـه عنـوان بخشـی از مشکلات گریبان گیر نظام مدیریت منابع آب کشور شناسایی شد .
در این مقاله ضمن بررسی چالش ها ی مزبور، راهکارهای پ یشنهادی جهت مقابله با آ نها در قالب سه موضوع پیشنهاد گرد ید : ( ۱ ) ایجاد س یستم دسترسی آزاد به اطلاعات زیست محیطـی بـا هـدف جلـوگ یری از انجـام مطالعات تکراری، افزا یش آگاهی ها و مشارکت عمومی، و کاهش هز ینه ها، ( ۲ ) ایجـاد س یسـتم ارز یـ ابی اثـر بخشی قوانین ( به و یژه ز یست مح یطی ) در کنترل و کاهش آلود گی منابع آب با هدف بررسی نقاط ضـعف و قوت و نواقص احتمالی قوان ین و مقررات و در صورت لزوم اصلاح، تکم یل یا حذف آنهـا ، ( ۳ ) ایجـاد س یسـتم حسابرسی زیست مح یطی با هدف کاهش هز ینـه هـای هنگفـت عمل یـ ات پـا یش و نظـارت بـر منـابع آب و مشارکت نهادهای ذ ینفع از طر یق واگذاری مسئول یت اجرای عمل یات بـه آنهـا و نظـارت بـرعملکـرد آنهـا از طریق سازمان، ارائه می شود .