سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عباس شهرانی – کارشناس ارشد مدیریت و کارشناس منابع انسانی شرکت فراب

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناسائی مهمترین موانع توانمند سازی ( آسیب شناسی ) و تأثیر آن بر روی سطح توانمندی کارکنان صورت پذیرفته است . تحقیق حاضر یک پژوهش پیمایشی " کاربردی " می باشد که به صورت کتابخانه ای – میدانی انجام شده است . این پژوهش پنج مانع مهم توانمند سازی کارکنان که برگرفته از ادبیات تحقیق و مطالعات اکتشافی می باشدمورد بررسی قرار می گیرد . در ادامه به بررسی رابطه و نحوه تأثیرگذاری این موانع با سطح توانمندی کارکنان پرداخته می شودوسپس راه کارهایی در خصوص کاهش و یا از بین بردن این موانع توصیه می گردد .
روش تحقیق مورد استفاده شده در این پژوهش، روش تحقیق توصیفی همبستگی می باشد . برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک های آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون؛ رگرسیون ساده دو متغیره و آزمون فریدمن در نرم افزار SPSSاستفاده شده است .