سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی توسعه روستایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غریب فاضل نیا – استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه زابل
رضوان هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه زابل
فاطمه پورابراهیمی – و برنامه ریزی روستایی دانشگاه زابل

چکیده:

اقتصاد روستایی با تنوع ویژه ای که دارد، از جایگاه بسیار مهمی در اقتصاد ملی برخوردار است. هر گونه تغییری دراقتصاد ملی باعث تغییر در اقتصاد روستایی نیز خواهد شد. برخی از شواهد، حاکی از آن است که در گذشته کهسایه اقتصاد نفتی تا این حد بر اقتصاد ملی سایه نیافکنده بود، اقتصاد روستایی ازاهمیت بسیار زیادی در کشوربرخوردار بود. امروزه نیز در راستای حمایت از تولید ملی، حمایت از فعالیت های اقتصادی روستاهای کشور، بسیارمهم تلقی می شود. زیرا هنوز حدود ۲۹ % از جمعیت کشور در روستاها زندگی می کنند و از طرفی با افزایشجمعیت کشور ونیاز به مواد غذایی، مواد خام مورد نیاز در کارخانجات و ….، اهمیت توسعه اقتصاد روستایی وحمایت از آن، پررنگ تر می شود. نظر به اهمیت زیاد بازآفرینی نقش روستا و احیاء اقتصاد مغفول مانده روستاییکشور و بویژه، نامگذاری سال جاری به نام سال تولید ملی، حمایت از کار وسرمایه ایرانی توجه به مقوله اقتصادروستایی موضوعیت ویژه و دو چندان یافته است. بر این اساس مقاله حاضر با درک اهمیت این موضوع و در راستایتقویت سیاست حمایت از اقتصاد ملی، با رویکردی توصیفی- تحلیلی در صدد مطالعه وبررسی چالش ها و چشماندازهای توسعه اقتصاد روستایی در راستای سیاست حمایت از تولید ملی برآمده است. انتظار می رود نتایج اینتحقیق، تصمیم گیران، برنامه ریزان و دست اندرکاران متولی اقتصاد ملی و روستایی را در راستای تقویت اقتصادروستایی رهنمون باشد.