مقاله چالش هاي امنيتي در عصر جهاني شدن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نظم و امنيت انتظامي از صفحه ۹۵ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: چالش هاي امنيتي در عصر جهاني شدن
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنيت
مقاله نظريه بحران ها
مقاله بحران مشروعيت
مقاله پليس
مقاله جهاني شدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهاني شدن پديده اي است كه با خود فرصت ها و چالش هايي را براي دولت ها و كارويژه حياتي آنها يعني امنيت در پي داشته است. جهاني شدن اين تاثير را با تغيير در مباني مشروعيت بخشي به واحدهاي سياسي و نظام حاكم بر آن نمايان ساخته است. در صورت عدم مديريت صحيح و هوشمندانه، مي تواند به شكل گيري بحران مشروعيت، ظهور بي ثباتي هاي سياسي و در نتيجه كاهش ضريب امنيت منجر شود.
در همين جهت، سرعت تغييرات اجتماعي و ظهور پديده هاي جديد به حدي است كه دستگاه هاي تامين كننده امنيت دچار سردرگمي گشته و زمينه بروز بي ثباتي و ناامني فراهم آمده است.
چارچوب نظري اين مقاله، نظريه بحران ها مي باشد و سوالي كه در اين مقاله به دنبال پاسخگويي به آن هستيم اين است كه چالش هاي امنيتي جهاني شدن چيست و نقش پليس در مديريت آنها كدام است؟
در همين راستا مي توان گفت:در عصر جهاني شدن، تامين امنيت ميسر نمي شود مگر اينكه وظيفه تامين، اعمال، نمايش و حفظ قدرت توسط پليس به خوبي اجرا شده باشد.