مقاله چالش هاي برنامه آموزشي در درمانگاه هاي کودکان بر اساس تجارب مدرسين و کارورزان: يک مطالعه کيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۸۱ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: چالش هاي برنامه آموزشي در درمانگاه هاي کودکان بر اساس تجارب مدرسين و کارورزان: يک مطالعه کيفي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارورز پزشکي
مقاله آموزش سرپايي
مقاله مطالعه کيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيديان سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: چنگيز طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: براي بهره وري حداکثر محيط هاي آموزشي، توجه به چالش هاي فراروي مدرس و فراگير، در محيط آموزشي بسيار کمک کننده مي باشد. هدف اين مطالعه، شناسايي چالش هاي برنامه آموزش درمانگاهي کارورزان گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، با استفاده از تجربيات افراد شرکت کننده در اين برنامه آموزشي (مدرسين و کارورزان) بوده است.
روش کار: مطالعه کيفي حاضر، بخش کوچکي از ارزشيابي برنامه آموزش درمانگاهي کارورزان گروه کودکان، بر اساس مدل CIPP بوده که در آن براي جمع آوري اطلاعات از مصاحبه نيمه ساختاريافته استفاده شد. براي انتخاب مصاحبه شوندگان از روش نمونه گيري هدفمند (Purposeful Sampling) که خاص پژوهش هاي کيفي است، استفاده گرديد. ۷ نفر از مدرسين و ۷ نفر از کارورزان در تابستان و پائيز ۱۳۸۷ در مصاحبه ها شرکت کردند.
يافته ها: تجزيه و تحليل مصاحبه ها بر اساس روش تحليل تفسيري (Interpretational Analysis)، منجر به استخراج ۶ طبقه با ۲۱ زيرگروه شد. طبقات شامل عناوين برنامه ريزي، هيأت علمي، کارورزان، فعاليت هاي آموزشي، منابع يادگيري و ارزشيابي بودند. در مورد برخي از چالش ها، راهکارهايي توسط شرکت کنندگان ارايه شد.
نتيجه گيري: توجه مسئولان به چالش هايي که ذينفعان اصلي اين برنامه ابراز مي دارند و راهکارهايي که در خلال مصاحبه ها بيان کردند، مي تواند در  ارايه راه حل مناسب جهت برطرف نمودن مشکلات مطرح شده، کمک شاياني نمايد.