مقاله چالش هاي زنان پليس در مشاغل انتظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در فصلنامه دانش انتظامي از صفحه ۵۴ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: چالش هاي زنان پليس در مشاغل انتظامي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان پليس Police Women
مقاله ماموريت Mission
مقاله فرهنگ Culture
مقاله توانايي جسمي Physical Strength
مقاله موازين شرعي Religious Scales
مقاله رواني Psychological
مقاله مقررات Regulations

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نيروي انتظامي به عنوان يك خرده سيستم در راستاي پاسخگويي به نيازهاي جامعه خصوصا زنان و كودكان به خدمات پليسي، اقدام به جاذب و به كارگيري زنان در سازمان پليس كرده است. با توجه به اينكه شغل پليسي را در اغلب كشورها با وجهه مردانگي غالب مي شناسد، واگذاري وظايف انتظامي به خصوص ماموريت هاي انتظامي كه ممكن است همراه با مخاطرات، خشونت، برخوردهاي فيزيكي و … باشد نياز به تامل دارد. مقاله حاضر كه نتيجه فعاليتي پژوهشي است درصدد پاسخگويي به اين سوال است كه چالش هاي زنان پليس در انجام ماموريت هاي انتظامي كدامند؟ براي پاسخگويي به اين سوال در بخش هاي نظري از نظريه هاي صاحب نظران در زمينه جامعه شناسي، روان شناسي، استفتائات مراجع، قوانين و مقررات و … استفاده گرديد و شش فرضيه عوامل فرهنگي، جسمي، رواني، شرعي، قانوني و جنسيتي تاثيرگذار استخراج شد. آزمون فرضيات با تعداد ۳۸۸ نمونه از جامعه آماري كاركنان پايور صف فرماندهي انتظامي تهران بزرگ اعم از مديران و کارکنان زن و مرد صورت گرفت. اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها حاکي از اين است که: پاسخگويان، عوامل شرعي، جسمي و فرهنگي را در اولويت ديگر فرض ها به عنوان موانعي در به كارگيري زنان پليس در ماموريت هاي انتظامي مي دانند. فرضيات مربوط به تاثير عوامل فرهنگي، رواني، موازين شرعي، توانايي جسمي، قوانين و مقررات، و جنسيت با ۹۹ درصد اطمينان در گروه هاي پاسخگو و مديران و همكاران مرد و زن تاييد شد.
تلاش در جهت تغيير تدريجي ديدگاه جامعه به زن، وسايل ارتباط جمعي، معرفي الگوي موفق، فيلم و سريال، تحليل قوانين و مقررات موجود، وضع قوانين و مقررات جديد، اخذ نظريه مجتهدين، استخدام دواطلبان با توان جسمي مناسب، روش هاي علمي به منظور كاهش اضطراب، رعايت امنيت فردي زنان در محيط كار، در رفع مشكلات و موانع به كارگيري زنان در ماموريت هاي انتظامي تاثيرگذار است.