مقاله چالش هاي طرح مهندسين ناظر گندم از ديدگاه مهندسين ناظر: مطالعه موردي استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۷۱ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: چالش هاي طرح مهندسين ناظر گندم از ديدگاه مهندسين ناظر: مطالعه موردي استان اصفهان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهندسين ناظر
مقاله طرح مهندسين ناظر گندم
مقاله چالش ها
مقاله استان اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانعلي فمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري جمشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف كلي اين تحقيق بررسي چالش هاي طرح مهندسين ناظر گندم از ديدگاه مهندسين ناظر اين طرح بود. روش تحقيق از نوع توصيفي- پيمايشي و جامعه آماري آن شامل ۱۶۳ نفر از مهندسين ناظر استان اصفهان بود. حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران به تعداد ۴۵ نفر تعيين گرديد، اما براي كاهش خطاي تحقيق اين ميزان به ۹۵ نفر افزايش يافت. براي انتخاب نمونه ها از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شد. ابزار تحقيق پرسشنامه اي بود كه روايي آن بر اساس نظر جمعي از اساتيد و كارشناسان رشته ترويج كشاورزي دانشگاه تهران و وزارت جهاد كشاورزي تاييد گرديد و اعتبار آن با استفاده از فرمول كرونباخ – آلفا (مسايل برنامه ريزي – مديريتي a=0.89، مسايل مربوط به كشاورزان a=0.677، و مسايل مربوط به مهندسين ناظر a=0.97) محاسبه كه بيانگر مناسب بودن ابزار تحقيق بود. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS 11.5 تجزيه و تحليل گرديد. يافته ها نشان داد كه قبل از برگزاري كلاس هاي آموزشي نيازسنجي آموزشي صورت نگرفته است. با استفاده از تحليل عاملي، مسايل برنامه ريزي- مديريتي را به ۷ دسته پياده سازي، طراحي و برنامه ريزي، سياستگذاري، هماهنگي، نظارت و ارزشيابي، ارتباطات، و بودجه ريزي، و مسايل مربوط به كشاورزان را به ۳ دسته ساختاري، فرهنگي، و فردي- اجتماعي كشاورز، و مسايل مربوط به مهندسين ناظر به ۵ دسته آموزشي – ارتباطي، حمايتي، فردي – اجتماعي ناظر، توانمندي، و نگرشي تقسيم بندي شدند. در نهايت تحليل عاملي، چالشها را در پنج عامل تناسب – ساختاري، پشتيباني، هماهنگي، راهبردي و فردي كشاورز تقسيم بندي نمود كه در مجموع ۴۸/۶۹ درصد واريانس را تبيين نمود.