مقاله چالش هاي فراروي توسعه صنايع روستايي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مسكن و محيط روستا از صفحه ۸۶ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: چالش هاي فراروي توسعه صنايع روستايي در ايران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روستا
مقاله صنايع روستايي
مقاله اقتصاد روستايي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصرتي فردين
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه صنعتي سازي روستايي راهبردي است که ابزارهاي مناسب براي متنوع سازي اقتصاد روستايي را فراهم مي آورد و از اين جهت، رويکردي اقتصادي به شمار مي رود که با ايجاد اشتغال و توزيع متعادل تر درآمدها، سطح زندگي روستاييان را بهبود بخشيده، زمينه دستيابي به توسعه پايدار روستايي را فراهم مي سازد. در ايران نيز طي دهه هاي اخير صنعتي سازي روستاها و طرح ايجاد نواحي صنعتي روستايي از راهبردهاي مهم توسعه روستايي به شمار مي رود. در اين تحقيق با بهره گيري از منابع مطالعاتي مختلف سعي شده به معرفي نقش صنايع روستايي در سطح کشور پرداخته شود، بررسي ها نشان مي دهد بخش صنايع روستايي، به دليل سابقه طولاني و وابستگي کمتر به شرايط اکولوژيک و نيز دسترسي به بازارهاي گسترده امکان بيشتري براي توسعه دارد و زمينه هاي اشتغال براي بخش عمده اي از نيروي کار آزاد شده از روستاها را فراهم مي آورد. مقاله حاضر به روش توصيفي-تحليلي و با استفاده از منابع کتابخانه اي و اسنادي در پي پاسخ گويي به اين مساله است که چه چالش هايي فراروي توسعه صنايع روستايي در ايران وجود دارند. بر اساس نتايج حاصل از اين تحقيق چالش هاي فراروي صنايع روستايي به دو دسته کلي عوامل برون روستايي و درون روستايي تقسيم مي شوند. در بيرون از روستاها مي توان به چالش هاي انساني؛ اقتصادي-مالي؛ امکاناتي و تاسيساتي و در درون روستاها نيز مي توان به چالش هاي محيطي؛ انساني؛ اقتصادي-مالي و تکنولوژيکي اشاره کرد.