مقاله چالش هاي نگرشي اعضاي هيات علمي در آموزش الکترونيکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۷۷ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: چالش هاي نگرشي اعضاي هيات علمي در آموزش الکترونيکي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعامل در آموزش مجازي
مقاله نگرش به آموزش الکترونيک
مقاله آگاهي استادان درباره آموزش الکترونيک
مقاله توسعه مهارت در آموزش الکترونيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالح صدق پور بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي شراره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش بررسي نگرش اعضاي هيات علمي دانشگاه ها نسبت به آموزش مجازي (الکترونيکي) که به روش سنتي، روش مجازي و هر دو روش صورت مي گيرد، مي باشد. روش تحقيق اين مطالعه از نوع علي- مقايسه اي است. جامعه آماري تحقيق نيز شامل استادان شاغل به کار در دانشکده هاي فني و علوم پايه دانشگاه هاي شهر تهران مي باشد. روش نمونه گيري، به صورت تصادفي طبقه اي نسبتي است. ابزار به کار رفته در اين پژوهش شامل پرسشنامه نگرش اعضاي هيات علمي نسبت به آموزش الکترونيک مي باشد. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از روش تحليل واريانس چند متغيري استفاده گرديده است. نتايج، حاکي از آن است که: -۱ عامل کاهش تعامل بين استاد و دانشجو در اعضاي هيات علمي که به روش سنتي آموزش مي دهند از گروهي که به هر دو روش تدريس مي کنند، بيشتر است. -۲ عامل توسعه مهارت در آموزش مجازي در اعضاي هيات علمي که به روش مجازي و هر دو روش تدريس مي کنند، کمتر است. -۳ آگاهي به آموزش مجازي در اعضاي هيات علمي که به روش سنتي تدريس مي کنند از گروهي که به هر دو روش آموزش مي دهند، کمتر است. به طور کلي، به نظر مي رسد افرادي که در زمينه آموزش مجازي آگاهي دارند، توسعه مهارت، عامل گرايش آنها به آموزش مجازي است. در حالي که افرادي که درباره آموزش مجازي آگاهي ندارند به دليل نوع تعامل در اين شيوه و همچنين عدم آگاهي نسبت به اين آموزش به آن گرايش نشان نمي دهند.