مقاله چالش هاي ژئوپليتيکي توسعه نامتوازن نواحي ايران در مقطع زماني ۱۳۸۵-۱۳۷۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه ژئوپليتيك از صفحه ۱۸۱ تا ۲۰۷ منتشر شده است.
نام: چالش هاي ژئوپليتيکي توسعه نامتوازن نواحي ايران در مقطع زماني ۱۳۸۵-۱۳۷۵
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه
مقاله مدل تحليل عاملي
مقاله چالش هاي ژئوپليتيکي
مقاله تمركززدايي
مقاله مناطق شهري و روستايي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زياري كرامت اله
جناب آقای / سرکار خانم: عشق آبادي فرشيد
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعيين درجه توسعه يافتگي مناطق مختلف که بتواند چارچوب موثري براي توزيع متعادل جمعيت، فعاليت ها و کارکردها در سطوح مختلف باشد، در برنامه ريزي ضروري است. اين مقاله به بررسي و تجزيه و تحليل درجه بندي توسعه يافتگي استان هاي ايران به تفکيک مناطق شهري و روستايي در يک دوره زماني ده ساله ۱۳۸۵-۱۳۷۵ و با به کارگيري مدل تحليل عاملي مي پردازد. با رفع همخطي بين شاخص ها، شاخص هاي اوليه به تعدادي عامل خلاصه مي شود. جمع نمرات عاملي مي تواند نمايان گر سطح توسعه يافتگي استان هاي کشور تلقي گردد. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه شاخص هاي توسعه در اكثر مناطق شهري و روستايي افزايش يافته اند، ضمن اينكه نابرابري بين استان هاي توسعه يافته تر و كمتر توسعه يافته نيز افزايش داشته است. فاصله سطح توسعه يافتگي بين استان تهران (توسعه يافته ترين) و استان سيستان و بلوچستان (كم توسعه يافته ترين) در مناطق شهري %۱۵۷٫۳۷ و در مناطق روستايي %۱۰۰٫۸۸ بيشتر شده، در نتيجه لزوم بازنگري در نظام برنامه ريزي كشور و جهت گيري به سمت برنامه ريزي منطقه اي با توجه به شرايط و ساختار فعاليتي و فضايي هر منطقه ضروري است.