سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس نظام تامین کالا و تجهیزات در طرحهای عمرانی و صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پریسا جلوه پور – کارشناس ارشد مهندسیصنایع – کارشناس ارشد برنامه ریزی

چکیده:

سالیان درازی است که صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از کلیدی ترین پشتوانه های رشد و شکوفایی اقتصاد کشور بشمار آمده و توسعه آنها به سه طریق، پتانسیل افزایش سـطح درآمـد کـشور بوجـود
آورده است . نخست؛ این صنایع با شکوفایی خود درآمد هنگفتی را خارج از تولید ارزش افـزودة بخشهای اقتصادی در اختیار جامعه قرار می دهند . دوم؛ توسعه آنهـا بـستری بـرای افـزایش ارزش
افزوده و تحولات تکنولوژیکی سایر بخشها و بویژه بخش صنعت را فراهم می آورد . سوم؛ توسـعه آنها ناگزیر در گرو ر شد مهارتها و توانمندیهای علمی و فنی نیروی انـسانی اسـت و ارتقـاء سـطح
دانش بخودی خود موجبات افزایش درآمد جامعه را بوجود می آورد . بر اساس چنین درکی پس از دوران جنگ تحمیلی و بویژه در سالهای اخیر برنامه های جدی برای بهینه سازی و توسـعه صـنایع
نفت، گاز و پتروشیمی تعریف و به اجرا درآمده است . بهینه سازی عملکرد و توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بویژه با توجه به محدودیت منابع مـالی کشور در گرو تامین بهنگام طیف بسیار گسترده ای از کالاها و تجهیزات مورد نیـاز اسـت . تـامین داخلی کالاها و تجهیزات فوق از یک طرف فرصتی استثنایی برای افزایش ارزش افزوده و اعـتلای بخش صنعت بوجود آورده و از طرفی دیگر با توجه به چالشهای موجود تح دیدی جـدی فـراروی هزینه ها و اتمام بهنگام پروژه های عظیم ملی قرارداده است . آگاهی از چالشهای پیش روی پـروژه های بزرگ در تامین داخلی کالاها و تجهیزات نخستین گام در تـدوین سـاز و کارهـای لازم بـرای کاهش این تهدیدها محسوب می شود .