سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا شفیع زاده – لیسانس رشته مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی، فوق لیسانس رشته مد

چکیده:

امروزه سازمانها خصوصاً در کش ور ما نیاز به دگراندیشی در موضوع مدیریت زنجیرة تامین دارن د. متأسفانه مدیران سازمانهای ما از مفهوم مدیریت زنجیرة تأمین و کاربرد آن اطلاع اندکی دارن د. سیر تحولات و تغییرات پرشتاب سازمانها را بر آن داشته تا برای غلبه بر محیط نامطمئن خود به تحقیق در این زمینه بپردازند. اکنون مدیریت زنجیرة تأمین در تعامل دو سویه با فنون جدید از جمله تأمین از منابع بیرونیلجستیک ناب ، لجستیک مجازی ، لجستیک معکوس ، لجستیک یکپارچه ، لجستیک شبکه ، ضدلجستیکو پشتیبانی لجستیکی پل هایو … می باشد. این حجم از این نظریه نشان دهنده اهمیتی است که سازمانهای مختلف برای زنجیرة تأمین و لجستیک قائل هستن د. خاستگاه همگی این نظری ه ها مربوط به تاثیر زمان و مکان بر کالا یا خدمت می باشد تا بتواند به کاهش هزینه ها و ارتقای مزیت رقابتی در سازمان بپردازد و اکنون نه تنها سازمانهای نظامی بلکه ساز مانهای بزرگ صنعتی و بازرگانی نیز موفقیت و سودآوری خود را مرهون عملکرد صحیح این بخشها
می باشند .