سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی

تعداد صفحات: ۳۴

نویسنده(ها):

مهری پریرخ – عضو هیأت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
ناهید میرحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با پیشرفت سریع دانش و حرکت جهان به سوی جامعه اطلاعاتی، بدیهی است که افراد در آینده به دانش و اطلاعات جدیدتری برای تصمیم گیری و حل مسائل روزمره، حرفه ای و تخصصی نیاز دارند . متخصصان تعلیم و تربیت معتقدند که باید مهارتهای یادگیری را در دانش آموزان به گونه ای ایجاد کرد که آنها به فراگیرانی مادام العمر تبدیل شوند . این توانایی موجب می شود تا افراد در زمان لازم بتوانند اطلاعات مورد نیاز را بدست آوردند و از آن به صورت مؤثری استفاده کنند . این امر، موجب تغییر نظام آموزشی در بیشتر کشورهای جهان شده است . یکی از اهداف طرح ارزشیابی تحصیلی در ایران نیز " آموختن چگونه آموختن " و تقویت مهارتهای " یادگیری مادام العمر " در دانش آموزان است . از آنجا که دسترسی به اطلاعات و مهارتهای اطلاع یابی از عناصر اصلی در ساختار و فرایند یادگیری مادام العمر است، کتابخانه های آموزشگاهی مجهز قادرند با خدماتی که به نظام آموزشی و برنامه های درسی ارائه می دهند بر عمق و میزان موفقیت در یادگیری مادام العمر بیفزایند . به همین دلیل، کتابخانه های مدارس از عناصر کلیدی طرح ارزشیابی توصیفی بشمار می آیند . ااین مقاله با روش تحلیل محتوا به بررسی برخی از اهداف و رهنمودهای طرح مذکور پرداخته است . هدف این بررسی، آگاهی از این واقعیت است که ایا برای کتابخانه مدرسه جایگاهی در طرح در نظر گرفته شده است؟ و، آیا عناصر، اجزاء و دستورالعملهای اجرائی طرح نیاز به اطلاعات و کتابخانه را نشان می دهد؟ یافته های بدست آمده نشان می دهد که کتابخانه مدرسه باید بعنوان یکی از نهادهای اصلی طرح ارزشیابی توصیفی در نظر گرفته شود، ولی گویا جایگاه مناسبی در برنامه ها و رهنمودهای طرح برای آن در نظر گرفته نشده است . این بررسی اطلاعات زیر ساختی مناسبی برای انجام پژوهشی جامع تر را فراهم کرد .