سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن محمدطاقی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
حشمت اله خسروی نیا – عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان، دانشکده کشاورزی
بهروز یاراحمدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
کریم قربانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر استفاده از چربی (روغن سویا) بر پارامترهای بیوشیمیایی خون جوجه های گوشتی، این
آزمایش با استفاده از ۲۸۸ قطعه جوجه گوشتی یکروزه سویه تجاری راس(مخلوط دو جنس) اجرا شد. جوجه ها به طور
تصادفی در هشت تیمار با سه تکرار و ۱۲ قطعه جوجه در هر تکرار گروه بندی شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: شاهد
(بدون روغن سویا)، تیمار حاوی روغن سویا در جیره آغازین، روغن سویا در جیره رشد، روغن سویا در جیره پایانی، روغن
سویا در جیره های آغازین + رشد، روغن سویا در جیره های آغازین+ پایانی، روغن سویا در جیره های رشد + پایانی و
روغن سویا در کل دوره آزمایش بودند. در پایان دوره چربی حفره بطنی در میان تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری را
نشان نداد (P<0.05). ولی بالاترین درصد چربی حفره بطنی با ۰٫۴۳±۲٫۹۹ در تیمار حاوی روغن در کل دوره آزمایش
بدست آمد و کمترین آن نیز با ۰٫۲۷±۲٫۴۸ در تیمار شاهد مشاهده شد. بیشترین مقدار کلسترول، تری گلیسرید و لیپوپروتئینهای با چگالی بالا(HDL) در تیمار حاوی روغن در دوره آغازین+رشد مشاهده شد و بین تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری وجود نداشت (P<0.05). ولی در مورد لیپوپروتئینهای با چگالی پایین (LDL) در بین تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری مشاهده شد (P<0.05).