سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
شیرین بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس یکامپیوتر
مجید رحیمی نسب – دانشگاه لرستان عضو هیئت علمی
حسن نادری – دانشگاه علم و صنعت

چکیده:
امروزه فناوری اطلاعات و بهخصوص معماری سرویس گرا فرصت هایی را درجهت بهبود چابکی و تصریح درتطبیق نیازمندی های کسب و کار با زیرساخت فناوری اطلاعات بوجود آورده است ازانجا که سازمان هادرفرایند استفاده ازاین فناوری با چالشهای زیادی نظیر چگونگی تعریف سرویس مدیریت طراحی ساخت و ارایه سرویس ها طراحی ساختار تصمیم گیری و سنجه ها و معیارهای ارزیابی مواجه میشوند وممکن ا ست علیرغم صرف انرژی زیاد و سرمایه گذاری های کلان ازمسیر صحیح منحرف شده و دچار شکست شوند ازاین رو نیازمند پیاده سازی یک مدل حاکمیت مبتنی برمعماری سرویس گرا هستند که چارچوبی را جهت پوشش ابعاد مختلفی نظیر فرایندها افراد استانداردها سیاست ها و تکنولوژی ارایه نماید و براساس فرایندهای تدریجی و تکرارپذیر مشخص نماید که چه اقداماتی را درگذار به سمت معماری سرویس گرا انجام دهند.