مقاله چشم اندازهاي کاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرآيند ياددهي و يادگيري آموزش عالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در آموزش عالي ايران از صفحه ۱۷۹ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: چشم اندازهاي کاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرآيند ياددهي و يادگيري آموزش عالي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري اطلاعات و ارتباطات
مقاله ياددهي و يادگيري
مقاله چشم اندازها
مقاله آموزش عالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کريمي علويجه مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شريف خليفه سلطاني سيدمصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: بختيارنصرآبادي حسنعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سراسر جهان، دانشگاه ها با اين موضوع دست به گريبان اند که چگونه خودشان را تغيير دهند تا بر چالش ها و چشم اندازهاي حاصل از کاربرد فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي فائق آيند. اين مقاله به بررسي چشم اندازهاي کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرايند ياددهي و و يادگيري از ديدگاه اعضاي هيات علمي و دانش جويان تحصيلات تکميلي دانشگاه هاي اصفهان و صنعتي اصفهان مي پردازد. روش پژوهش توصيفي است. در اين پژوهش چشم اندازها در چهارچوب درونداد، فرايند، نتايج فردي و نتايج سازماني بررسي شده است. ابزار اصلي جمع آوري داده ها، پرسش نامه محقق ساخته از نوع بسته پاسخ، شامل ۶۲ گويه در محورهاي اصلي کاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات مي باشد. پايايي پرسش نامه بر اساس ضريب آلفاي کرونباخ معادل ۰٫۸۸۰ برآوردگرديد و روايي آن مورد تاييد متخصصان مربوط قرار گرفت. نتايج تحقيق به لحاظ آماري در سطحp£۰٫۰۵  بيانگر آن است که مقوله درونداد و فرايند چشم انداز محسوب نشده، اما مقوله نتايج فردي و سازماني بيش از سطح متوسط از ديدگاه اساتيد و دانش جويان تحصيلات تکميلي دانشگاهاي اصفهان و صنعتي چشم انداز محسوب مي شود.