سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

رسول زوارقی – عضو هیات علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز

چکیده:

هدف این مقاله ارائه ی چارچوبی برای مدیریت دانش شخصی (PKM) جهت روشن نمودن زوایای تاریک آن می باشد. یکی از رویکردهای نوین مدیریت که به راز موفقیت سازمان ها در قرن۲۱ بدل شده مدیریت دانش است. صاحب نظران آن را به دوبخش تقسیم می کنند: مدیریت دانش سازمانی (OKM) و مدیریت دانش شخصی (PKM) . با این وجود دو اصل اقتصادمبتنی بر دانشامروزی و ضرورت صلاحیتهای شخصی دانشکار برای موفقیت ازجمله ضرورتهای ستفاده از مدیریت دانش شخصی در جهان امروز است. حداقل چهار چشم انداز نیز برای مدیریت دانش شخصی وجود دارد: مدیریت اطلاعات شخصی (PIM) مهارتهای حل مساله، مرتب سازی ایده ها، و فرایند اجتماعی. همچنین کاهش اثرات منفی سرریز اطلاعاتی، و تسهیل تصمیم گیری ،حل مساله و فراهم اوری دانش نیز از جمله مزایای آن میباشد.در این مقاله با توجه به نقش ارزنده ی اشخاص در سازمان های امروزی و ضرورت مدیریت دانش شخصی در جهان امروز سعیخواهد شد درزمینه ی تاریخچه تعاریف اهداف ومزایای مترتب بر آن رابطه ی آن با مدیریت دانش، راهبردها، مهارتها، وابزارهای آن بحث به عمل آید. در نهایت باید دانست تا زمانی که دو وجه مدیریت دانش(شخصی و سازمانی) پشتیبان یکدیگر نباشند پیوند میان کیفیت و دانش میسر نخواهد شد. همچنین باید اینواقعیت را قبول نمود که وجه غالب مدیریت دانش نوع سازمانی آن می باشد به نحوی که غفلت از وجه شخصی آن اغلب باعث شده است که هزینه های صورت گرفته در زمینه مدیریت دانش تشریفاتی محسوب شود.