سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی بهرامی آذر – شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ایران

چکیده:

تولید پراکنده به تولید برق در نزدیکی مصرف کننده گفته مـی شــود . تغییــرات پــیش رو در صــنعت بــرق , پیشــرفت هــای تکنولــوژیکی و مشــکلات ناشــی از احــداث و نگهــداری نیروگاههای بزرگ و شبکه های سراسری انتقال وتوزیع , تولید پراکنده را به پدیده ای مهم با چشم اندازی روشن تبدیل کرده است . در این مقاله ابتدا تغییرات ساختاری صنعت برق بررسی شده و سپس انواع تک نولوژیهای اصـلی موجـود بـرای تولیـد پراکنده مورد مقایسه و تجزیه و تحلیـل قـرار مـی گیرنـد . در ادامــه کاربردهــا و مزایــای تولیــد پراکنــده بــرق ارزیــابی و پیشنهاداتی ارائه می گردد .