مقاله چشم انداز پليس؛ امنيت و سرمايه اجتماعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مطالعات راهبردي از صفحه ۲۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: چشم انداز پليس؛ امنيت و سرمايه اجتماعي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنيت مضيق
مقاله موسع
مقاله پليس حداکثري
مقاله حداقلي
مقاله سرمايه اجتماعي پيشيني
مقاله پسيني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نويدنيا منيژه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آنچه سازمان هاي پليسي را به چالش مي کشاند و موجبات بازنگري و تجديدنظر در امنيت بخشي مي گردد، نحوه نگرش به امنيت و به دنباله آن، سازوکارهاي امنيت در چشم انداز آينده است. به عبارت ديگر، حوزه امنيت مستثني از ساير پديده هاي اجتماعي و سياسي نيست و به مرور زمان بايد در جهت اهداف مطلوب دستخوش تغيير شود. از اين رو، با حوزه معنايي امنيت قديم و رويکردهاي گذشته، نمي توان به تحقق امنيت براي جامعه آينده خوش بين بود و با سرمايه هاي اجتماعي گذشته به انجام امور جمعي آينده پرداخت.
با عنايت به اين رويکرد و با توجه به شرايط در حال گذار ايران، در مقاله حاضر، به امنيت مضيق و موسع به عنوان تبلور امنيت گذشته و آينده پرداخته و بر اساس آن، پليس حداکثري و حداقلي مورد مقايسه قرار گرفته است.