مقاله چشم انداز ۲۰ ساله و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران؛ آينده پژوهي مناسبات ايران و آمريکا با بهره گيري از رياضيات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در روابط خارجي از صفحه ۲۰۹ تا ۲۴۳ منتشر شده است.
نام: چشم انداز ۲۰ ساله و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران؛ آينده پژوهي مناسبات ايران و آمريکا با بهره گيري از رياضيات
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمريکا
مقاله ايران
مقاله توزيع جايگشتي
مقاله سند چشم انداز
مقاله گفتمان تقابل
مقاله گفتمان تعامل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيف زاده سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي سعيدآبادي اميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با عنايت به جايگاه «آرزوي آرماني» رييس دولت دهم براي قدرت پنجم اقتصادي شدن در جهان و «هدف گذاري» سند چشم انداز در دستيابي به جايگاه اول منطقه اي در سال ۱۴۰۴خورشيدي، نويسندگان اين مقاله نيل به هر يک از دو جايگاه فوق را نيازمند توجه به «شرط لازم و اصيل» مقدورات ملي و نيز «شرط ضروري و کافي محذورات بين المللي» مي دانند. به اقتضاي تحولات بن فکنانه اي که مفهوم «سياست دنيا» را بيش از «نظام بين الملل» تفسير کننده وقايع سياسي کرده است، توجه به اين دو شرط نسبت به گذشته افزونتر شده است. با وجود اين، به اقتضاي رعايت اختصار، به ناچار مباحث اين مقاله به بخشي از محذورات بين المللي ناشي از چگونگي رابطه ايران (با منزلت مضاعف استراتژيک) با آمريکا (با منزلت پيشتاز در نظام سلسله مراتبي هژمونيک) محدود شده است. در اين راستا، نويسندگان مطالعات و تامل نظري خود را در دو مورد زير پي گرفته اند: تحليلي علمي از لزوم عنايت به محذورات بين المللي براي رسيدن به جايگاه اول منطقه اي، و ارايه سناريوهاي «امکاني» در تبديل «رابطه تقابلي» به «رابطه تعاملي» (و نه دنباله روي) بين ايران و آمريکا. به اقتضاي پاسخگويي به سوال هاي مطروحه در مورد چگونگي روش بحث، از منظري گفتماني، از ابزار رياضي توزيع جايگشتي براي تحليل چرايي بهره گرفته شده است. دست آخر اينکه، سناريوهاي متناظر با چگونگي فرا رفتن از «گفتمان ديالکتيکي تقابلي» به «گفتمان تناظري تعاملي» ترسيم شده است.