سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجیدرضا آیت اللهی – دانشیار،دانشکده مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
سارا باقری فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

کاربرد مکانیک شکست در تحلیل استحکام مواد و قطعات سنگی و سرامیکی طی سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است . به منظور ارزیابی استحکام قطعات ترک دار
سنگی تحت بارگذار ی مرکب ، نمونه های آزمایشگاهی مختلف پیشنهاد ش ده اند . در این مقاله ابتدا مروری روی چهار نمونه متداول تر آزمایشگاهی صورت گرفته و نشان داده می شود که نمونه SENB تحت بار چهارنقطه ای نامتقارن نمونه بسیار مناسبی برای آزمایشات شکست مرکب دراین مواد می باشد . سپس این قطعه به کمک نرم افزار اجزا محدود مدلسازی شده ، ضرایب شدت تنش آن برای حالت های مختلف بارگذاری و طول ترک های متعدد استخراج می شود . ضرایب فوق به منظور تعیین چقرمگی شکست مرکب در مواد سرامیکی آزمایش شده به کمک قطعهSENB مور د نیاز می باشند .