سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود حسینی فرزاد – بخش فیزیک – دانشگاه شیراز

چکیده:

پدیده غیر خطی تقویت پارمتری معمولاً با معادلات جفت شده دارای مشتقات درجه اول دامنه پرتوهای سیگنال و ایدلر مورد بررسی قرار می گیرد و از مشتقات درجه دوم صرف نظر می شود. در این مقاله با حفظ مشتقات درجه دوم یک حل تحلیلی تا مرتبه اول k/k (نسبت ضریب جفتیدگی به عدد موج) برای معادلات جفت شده بدست می آید . البته این برای حالتی صحیح است که فرکانس پرتوهای سیگنال و ایدلر با هم مساوی بوده ولی دارای قطبش خطی عمود برهم باشند. از آنجا که یکی از روشهای تولید نور چلانده استفاده از پدیده غیر خطی تقویت پارامتری است در اینجا نیز ضمن بررسی جنبه کوانتومی حل با مشتقات درجه دوم ، برای ترکیب مدهای سیگنال و ایدلر خارج شده از محیط ، خاصیت چلاندگی همراه با نوساناتی مشاهده می شود.این نوسانات برای برخی از نواحی kL(حاصل ضرب ضریب جفتیدگی درطول محیط) حاکی از افزایش چلاندگی نور نسبت به حالت معمول آن (حل با مشتقات درجه اول) می باشد.