مقاله چندشکلي ريزماهواره اي در جمعيت هاي طبيعي گونه در معرض تهديد ماهي کلمه خزر در سواحل استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تاكسونومي و بيوسيستماتيك (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۵۵ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: چندشکلي ريزماهواره اي در جمعيت هاي طبيعي گونه در معرض تهديد ماهي کلمه خزر در سواحل استان گلستان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرايمر
مقاله چند شکلي
مقاله خليج گرگان
مقاله گرگانرود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشيري حديثه
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني علي
جناب آقای / سرکار خانم: شعبان پور بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تنوع ژنتيکي و ساختار جمعيتي ماهي کلمه که يکي از گونه هاي مهم اقتصادي و در معرض تهديد درياي خزر است، ۵۸ نمونه از مناطق گرگانرود و خليج گرگان جمع آوري و با استفاده از ۱۰ جفت پرايمر ريزماهواره بررسي شد. هر ۱۰ جايگاه ژني مورد استفاده چند شکلي نشان دادند و داراي ظرفيت اطلاعات چند شکلي ۰٫۷۲ تا ۰٫۹۳ بودند. نتايج نشان داد که مناطق مورد بررسي از غناي اللي (تعداد الل: ۱۰٫۳) و ژني (هتروزيگوسيتي: ۰٫۶۷) قابل قبولي برخوردار هستند. در بررسي تعادل هاردي-واينبرگ، ۱۰ نمونه از ۲۰ تست مورد بررسي (۱۰ جايگاه ژني × ۲ منطقه) انحراف معني داري از تعادل نشان دادند که علت عمده آن را مي توان ناشي از کسري هتروزيگوسيتي مشاهده شده دانست. دندروگرام UPGMA ترسيم شده بر اساس فاصله ژنتيکي  Neiنيز جدايي آشکاري را بين جمعيت ها نشان نداد. همچنين، آناليز واريانس مولکولي نشان داد که تنوع بالايي (%۹۸) در درون جمعيت هاي مورد بررسي وجود دارد.