سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

قربان الیاسی زرین قبایی – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
جلیل شجاع غیاث – دکترای علوم دامی و عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
محمدرضا نصیری – دکترای علوم دامی و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
ام البنین پیراهری – کارشناس بخش علوم دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی

چکیده:

کالپاستاتین نقش تنظیمی در رشد ماهیچه و ترد شدن گوشت بعد از کشتار دارد و ژن کالپاستاتین بر روی کروموزوم شماره ۵ گوسفند جای گرفته است که ارتباط برخی از شکل های آللی آن با افزایش وزن و صفات لاشه در گوسفند کشف شده است و می تواند به عنوان نشانگری در جهت اصلاح نژاد به کار گرفته شود. لذا هدف از این تحقیق بررسی توزیع ژنوتیپی ژن کالپاستاتین در گوسفندان بومی است. در این تحقیق نمونه های خون ۱۳۷ راس گوسفند (۶۵ راس قزل، ۴۲ راس آرخارمرینوو ۳۰ راس دورگ آرخارمرینو – قزل) جمع آوری گردید. DNA ژنومی از ۱۰۰ میکرو خون با روش بوم و همکاران (۱۹۹۰) که توسط شیخایف (۱۹۹۵) تغییراتی در آن داده شده بود استخراج گردید. تکثیر ناحیه پلی مورفیک ژن کالپاستاتین به طول ۵۷۰ جفت باز با آغازگرهای اختصاصی صورت گرفت. برای مشاهده محصولات PCR از ژل آگارز ۱% با رنگ آمیزی اتیدیوم بروماید استفاده گردید.برای برش آنزیمی قطعات DNA تکثیر شده، از آنزیم MSPI استفاده گردید. محصولات هضم شده، بر روی ژل آگارز ۱/۵% الکتروفورز شده و با اتیدیوم بروماید رنگ آمیزی گردید. فراوانی آلل M در نژاد قزل ۶۹%، نژاد آرخارمرینو ۴۸% و دورگیهای F1 این دو نژاد ۵۰% به دست آمد.