سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ذکریا قدیری – دانش آموخته کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،
محمد مرادی شهربابک – عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده علو
قدر تالله رحیمی – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی
حسین مرادی شهربابک – دانشجوی دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده علو

چکیده:

چند شکلی پروتئینهای آلبومین، هموگلوبین و ترانسفرین در ۳۰۰ راس گوسفند نژاد کرمانی از جمعیت ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند کرمانی در شهربابک تعیین شد . جه ت تعیین چند شکلی پروتئین هموگلوبین از الکتروفورز افقی استات سلولز با بافر پیوسته و جهت تعیین چند شکلی پروتئینهای آلبومین و ترانسفرین از الکتروفورز افقی ژل پلی آکریل آمید با بافر ناپیوسته استفاده شد . الکتروفورز پروتئین هموگلوبین، دو آلل A و B این پروتئین را به ترتیب با فراوانی ۲۶/۵ و ۷۳/۵ درصد مشخص کرد که به صورت سه ژنوتیپ AB ،AA و BB با فراوانی ۴/۶ ، ۴۳/۸ و ۵۱/۶ وجود داشتند . فراوانی آلل A هموگلوبین در گوسفند کرمانی نسبت به سایر نژادهای مطالعه شده ی ایران بیشتر بود. از مجموع ۱۱ آلل شناخته شده ی ترانسفرین ۸ آلل A, G, B, L, C, D, E, Q به ترتیب با فراوانی ۰/۵۵ ، ۲/۰۱ ، ۹/۱۶ ، ۲۷/۱۱ ، ۰/۷۳ ، ۴۶/۷ و ۱۲/۸۲ درصد مشاهده شد که ۱۹ ژنوتیپ را تشکیل داده بودند و ژنوتیپ BC بیشترین و ژنوتیپهای AL, LL کمترین فراوانی را داشتند. الکتروفورز آلبومین در جمعیت مورد مطالعه دو ژنوتیپ SS و SW را به ترتیب با فراوانی ۹۸ و ۲ درصد مشخص کرد.