سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اکبر سعیدی کیا –
مهران فلاح –
مهدی مستوفی –

چکیده:

هدف از تدوین برنامه جامع و چهارچوب مدیریت ریسک در یک جامعه، حفاظت مردم در مقابل خطراتی است که سلامتی و اموال آنها را تهدید می کند و اثرات مخرب زیس تمحیطی به همراه دارد. یکی از نقاط بحرانی وقوع حوادث، فرآیند حمل و نقل مواد و کالاهای خطرناک شامل مواد شیمیایی، سوخت و مواد آت شزا بوده که در این مقاله به معرفی چهارچوب مدیریت ریسک در این حوزه، از دیدگاه اداره برنام ههای ویژه و پژوه شهای وزارت حمل و نقل امریکا پرداخته شده است. حمل و نقل مواد خطرناک، زنجیر های از وقایع است که افراد مختلفی در آن شرکت دارند. آنچه بر پیچیدگی سیستم حمل و نقل مواد خطرناک م یافزاید، این است که مواد خطرناک به طرق مختلف (عمدتاً از طریق بزرگرا هها، را هآهن و مسیرهای آبی و هوایی) حمل و نقل م یشوند. این پیچیدگی، مستلزم یک سیستم نظارت کامل دولتی م یباشد که جوانب متعدد حمل و نقل مواد خطرناک را پوشش دهد. گرچه سیستم نظارتی دارای مقررات مختلفی است که به کاهش مخاطرات منجر می شود، اما رویکردی همه جانبه و جامع برای مدیریت ریسک محسوب نم یشود. اداره برنامه های ویژه و پروژه شهای وزارت حمل و نقل امریکا معتقد است که تدوین یک چهارچوب جامع و کلی برای مدیریت ریسک، اجرای بهتر برنام ههای این اداره را تسهیل خواهد نمود؛ همچنین این چهارچوب به شرک تهایی که نسبت به بهترین عملیات روزمرة خودآگاهی دارند، یاری می رساند تا برای دستیابی به کاهش مخاطرات با کمترین هزینه (فراتر از مقررات دولتی)، رویکردی مناسب ایجاد نمایند. از آنجا که هیچ یک از رویکردهای فعلی عل یرغم برخورداری از مفاهیم باارزش و مؤلفه های مناسب، به
تنهایی از گستردگی کافی برخوردار نیستند و حتی در برخی موارد، کاربرد چندانی برای فرایندهای حمل و نقل ندارند، لذا نم یتوان از آنها به عنوان پایه اولیه چهارچوب جدید استفاده نمود. بنابراین چهارچوب جدید، منطبق با برخی از رویکردهای فعلی و مبتنی بر آنها ایجاد شده است.