مقاله چه کساني بيشتر به تغذيه خود توجه مي کنند: مطالعه سلامت از ديدگاه مردم ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در پايش از صفحه ۳۸۱ تا ۳۹۰ منتشر شده است.
نام: چه کساني بيشتر به تغذيه خود توجه مي کنند: مطالعه سلامت از ديدگاه مردم ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغذيه
مقاله شيوه زندگي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي ژيلا
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيري كتايون
جناب آقای / سرکار خانم: آذين سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اميدواري سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: آيين پرست افسون
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: فرزدي فرانك
جناب آقای / سرکار خانم: مفتون فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري علي
جناب آقای / سرکار خانم: وحداني نيا مريم سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وضعيت تغذيه همانند ساير مولفه هاي شيوه زندگي مي تواند بر روي مرگ و مير تاثير بگذارد. به طوري که تغذيه با پنج علت از ده عامل اصلي مرگ در ارتباط است. شيوه زندگي در کشور ايران با توجه به رشد جمعيت، تغييرات ميزان شهرنشيني، تغييرات اجتماعي-اقتصادي و همچنين دسترسي گسترده به اطلاعات در حال دگرگوني است و اين تغييرات مي تواند تاثير قابل توجهي بر سلامت افراد جامعه داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان توجه مردم کشور ايران به تغذيه خود و ارتباط آن با ساير مولفه هاي شيوه زندگي انجام شده است. اين مطالعه از نوع «مقطعي» بوده و جمعيت هدف عبارت از کل جمعيت ۱۸ تا ۶۵ سال کشور ايران بودند. جمعيت تحت مطالعه به صورت نمونه گيري چند مرحله اي وارد مطالعه شدند. حجم نمونه در کل کشور ۲۴۰۰۰ نفر برآورد شد که براي جلوگيري از ريزش نمونه ها ۲۷۸۸۳ نفر مورد پرسشگري قرار گرفتند. نتايج اين مطالعه نشان داد که ۲٫۸ درصد از جمعيت کشور اصلا به تغذيه خود توجه ندارند. ۹٫۳ درصد به ميزان کم و بسيار کم، ۳۴٫۹ درصد به ميزان متوسط، ۳۳۹٫۳ درصد به ميزان زياد و ۱۳٫۴ درصد به ميزان خيلي زياد به تغذيه خود توجه مي کنند. ۰٫۳ درصد نيز پاسخي به سوال ندادند. نتايج اين مطالعه، گروه هاي پرخطر را به تفکيک گروه هاي جمعيتي مختلف مشخص نمود. از نظر توجه به تغذيه خود، جمعيت هاي مطلقه داراي کمترين امتياز و گروه مجرد داراي بيشترين امتياز هستند. دانش آموزان و دانشجويان داراي بيشترين امتياز و افراد بيکار داراي کمترين امتياز هستند. اين امتياز با سن نسبت معکوس و با درآمد ارتباط مستقيم دارد. نتايج مطالعه حاضر همچنين نشان داد که هر چه ميزان توجه به تغذيه افزايش مي يابد، افراد از دخانيات کمتري استفاده کرده و ميزان ورزش کردن و همچنين نشاط آن ها بالاتر مي باشد. در ضمن افرادي که امتياز مولفه هاي شيوه زندگي در آنها بالاتر است، بيشتر به سلامتي خود اهميت مي دهند و خود را بيشتر سالم مي دانند. به طور کلي مي توان نتيجه گيري کرد که مولفه هاي شيوه زندگي با يکديگر داراي ارتباط هماهنگ هستند و وضعيت مجموعه مولفه ها نيز با بينش مردم جامعه نسبت به سلامتي خود ارتباطي هم جهت دارد. اين يافته ها براي طراحي مداخلات مناسب براي ارتقاي شيوه زندگي و سلامتي افراد جامعه کمک کننده است، زيرا نشان مي دهد که هر تغييري در مولفه هاي شناختي و رفتاري انسان مي تواند به تغييراتي در ساير مولفه ها نيز منجر شود.