مقاله چينه نگاري سکانسي نهشته هاي سازند قم در ناحيه الگو (برش کوه بيچاره) در جنوب شرق قم، شمال ايران مرکزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۱۹ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: چينه نگاري سکانسي نهشته هاي سازند قم در ناحيه الگو (برش کوه بيچاره) در جنوب شرق قم، شمال ايران مرکزي
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چينه نگاري سکانسي
مقاله سازند قم
مقاله ناحيه الگو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشيان جهانبخش
جناب آقای / سرکار خانم: مصدق حسين
جناب آقای / سرکار خانم: خلج حکيمه
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي و مطالعه چينه نگاري سکانسي نهشته هاي سازند قم، برش چينه نگاري کوه بيچاره در جنوب شرق قم و شمال غرب آران واقع در ناحيه شوراب انتخاب شد. سازند قم در برش کوه بيچاره ۶۳۱ متر ضخامت دارد و با ناپيوستگي فرسايشي بر روي سازند قرمز زيرين (Lower Red Formation) و در زير سازند قرمز بالايي Upper Red Formation)) قرار گرفته است. اين برش که در ناحيه الگو سازند قم قرار دارد بطور عمده از سنگ آهک، مارن، شيل، ماسه سنگ، سيلتستون، سنگ آهک ماسه اي، ژيپس، سنگ آهک رسي و شيل آهکي تشکيل شده است. در اين برش تمامي عضو هاي سازند قم به استثنا عضو بي نام مشاهده شد و بطور کلي ۱۸۵ نمونه شامل ۷۰ نمونه نرم و ۱۱۵ نمونه سخت برداشت شد. بر اساس مجموعه فرامينيفراي شناسايي شده در سازند قم، سن پيشنهادي براي اين برش اکيتانين- بورديگالين مي باشد، بطوريکه ضخامت نهشته هاي اکيتانين ۶۲۶ متر و ضخامت نهشته هاي بورديگالين ۵ متر است. مطالعات ميکروفاسيس در اين تحقيق منجر به تعيين ۴ کمر بند رخساره اي شامل رخساره هاي پهنه جزرومدي، پشت ريفي، سدي و درياي باز گرديد و با توجه به اطلاعات به دست آمده از مطالعات صحرايي و آزمايشگاهي، ۶ سکانس و ۷ مرز سکانسي تعيين گرديد که از اين تعداد، ۲ مرز آن با تغييرات جهاني سطح آب دريا قابل تطبيق بوده و ۵ مرز ديگر آن نيز احتمالا در ارتباط با تکتونيک ناحيه اي مي باشد.