سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پرستو صاحب الزمانی – کارشناس ارشد عمران – GIS ، مرکز تحقیقات راه آهن
نسیم صاحب الزمانی – کارشناس ارشد عمران – GIS ، مرکز تحقیقات راه آهن
محمدرضا قنبری – دانشجووی کارشناسی عمران – عمران، دانشگاه آزاد زنجان
فریبرز بیرامی – مدیرعامل شرکت طرح برتر عمران

چکیده:

در این مقاله با ارائه مفاهیم کلی اقدامات کنترلی در فعالیت های بحرانی سعی شده است که با استفاده از متدولوژی Analysis ضمن شناسایی فعالیت ها و وظایف بحرانی که در مرحله شناسایی و ارزیابی در صنعت حمل و نقل ریلی انجام می گیرد، به تعریف فرآیند انجام کار و نقش آن در شناسایی و اندازه گیری شاخص های عملکردی در سیستم های مدیریت بپردازیممهارت های فنی در ایجاد ایمنی شامل شناسایی، حذف یا کنترل وضعیت بحرای است. یکی از کاملترین تعاریف موجود در رابطه با ایمنی بکارگیری اصول، معیارها و تکنیک های علمی و مهندی در راستای شناسایی و کنترل حوادث و رساندن احتمال وقوع آنها به یک سطح قابل قبول می باشد. بخشی از این فعالیت های که لازم است عبارتند از:
– تهیه لیست انواع وضعیت های بحرانی – انجام تجزیه و تحلیل حوادث – انجام تجزیه و تحلیل وضعیت ها زیر سیستم – انجام تجزیه و تحلیل سیستم – انجام تجزیه و تحلیل حوادث عملیاتی و پشتیبانی – بررسی مخاطرات بهداشتی شغلی – انجام تجزیه و تحلیل احتمالات وقوع حوادث سیستم و زیر سیستم
مهارت های فنی در مدیریت ایمنی خطوط و تجهیزات شبکه و نقش پرسنل نگهداری و تعمیر را در ایجاد، شناسایی و کنترل محدوده های بحرانی و بررسی افراد کلیدی در پیشگیری از اعمال و شرایط ناایمن و همچنین روش های مناسب برای کنترل بحران حاصل از فعالیت های نگهداری و تعمیر را ارائه می نماید.