سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نجمه قائد شرفی – گروه فیزیک دانشگ ه آزاد اسلامی واحد نی ریز
احمد یزدانی – گروه فیزیک دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

با توجه به آنکه ترکیب بین فلزی Gd2Tl جزء ترکیباتی با همبستگی قوی می باشد ؛ لذا با در نظر گرفتن ۲ تقریب L(S)DA+U , GGA در انرژی های تبادلی – همبستگی در برنامه wien2k به بررسی چگالی حالات الکترونی این ترکیب پرداختیم . در ضمن استفاده از دوتقریب فوق برای رسم چگال ی حالات الکترونی (DOS)، به علت مقایسه ای است که در بررسی ساختار الکترونی (باندی ) ترکیب بین فلزی فوق انجام گرفته وحاکی از این مطلب می باشد که کدام تقریب می تواند پاسخگوی مناسبتری در این بررسی ها باشد ؟ همچنین رسم چگالی حالات الکترونی در هر دو تقریب برای ترکیب Gd2Tl با ۱- ساختار کریستالی – مغناطیسی پایدار اورتورمبیک ودر حالت فرو مغناطیس انجام گرفت. ۲- ونکته مهم در رسم نمودار های Dos آنها یکسان نگه داشتن شرایط می باشد(منظور تعداد k-point های مساوی و شعاع های ما فین تین برابر است در هر دو تقریب.)؛ زیراکه با یکسان نگه داشتن شرایط محیطی بالا می توانیم اثرات زیر را روی نمودار های چگالی حالات بررسی کنیم ؛ ۱- تغییر جایگاه یونی بعد از انجام مرحله mini position و قرار گرفتن آنها در مکانهای تو پولوژیکی بهینه خود شان ۲- کاهش انرژی ودر نتیجه کاهش فشار الکترونی درونی روی ترکیب به تنهایی در مقایسه مکانهای اولیه شان با جایگاه یونها در حالت نهایی پایدارشان ۳- تغییر شدت جایگزیدگی قله های ۴ƒ اتم گادلنیوم در ترکیب در مکانهای نهایی نسبت به مکانهای اولیه در هر دوتقریب و همچنین مقایسه لکال شدن بیشتر ۴ƒ که ناشی از تقارن اسپینی بالا می باشد ، در تقریب L(S)DA+U نسبت به تقریب GGA (یاد آوری می شود که تمام اثرات بالا از ب رهمکنش های درون سیستمی بین الکترونی می باشد .). در آخر تفاوتهایی که در رسم چگالی حالات ترکیب فوق پیش می آید نیز به دلیل :الف-تفاوت فواصل بین اتم های مغناطیسی و غیر مغناطیسی وتعداد نزدیکترین همسایگان آنها , ب- وتعداد ات مهای مغناطیسی در سلول واحد,در ترکیب فوق میتواند باشد.