مقاله چگونه دانشجويان پزشكي حرفه اي گري را در بالين مي آموزند: يك مطالعه كيفي از تجارب اساتيد و كارورزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۳۸۲ تا ۳۹۵ منتشر شده است.
نام: چگونه دانشجويان پزشكي حرفه اي گري را در بالين مي آموزند: يك مطالعه كيفي از تجارب اساتيد و كارورزان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حرفه اي گري
مقاله آموزش باليني
مقاله برنامه درسي پنهان
مقاله دانشجويان پزشكي
مقاله هيات علمي
مقاله مطالعه کيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يماني نيكو
جناب آقای / سرکار خانم: لياقت دار محمد‌جواد
جناب آقای / سرکار خانم: چنگيز طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: اديبي پيمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دانشجويان پزشكي نگرش هاي حرفه اي خود را در طول دوره تحصيل، بويژه در بخش هاي باليني، به مرور كسب مي كنند كه رفتارهاي آينده آنان را عميقا تحت تاثير قرار مي دهد. اين مطالعه به منظور پاسخ به سوال محوري «دانشجويان پزشكي و اساتيد چه تجاربي از فراگيري حرفه اي گري در آموزش باليني دارند؟» انجام شده است.
روش ها: در يك مطالعه كيفي با نمونه گيري هدفمند، ۱۰ نفر استاد و ۱۰ نفر كارورز بخش هاي داخلي و جراحي انتخاب و مورد مصاحبه نيمه ساختاردار قرار گرفتند. تحليل داده ها به روش تحليل محتواي موضوعي بر اساس رويكرد كريپندورف، شامل گردآوري داده ها، تقليل داده ها، استنباط و تحليل انجام گرفت. براي تاييد دقت و صحت داده ها از شيوه هاي پرسش از همكار و چك اعضا استفاده گرديد.
نتايج: مشاركت كنندگان در اين مطالعه، پنج تم «تبادل اطلاعات» شامل برقراري ارتباط با بيمار و همكار، و اطلاع رساني به بيمار، «پاسخ گويي به كرامت انساني» شامل رعايت حقوق بيمار، و احترام به ديگران، «مهرباني» شامل محبت و دلسوزي، و ايثار، «جلب اعتماد» شامل صداقت و رازداري، و اطمينان به پزشك، و «پاسخ گويي حرفه اي» شامل مسووليت پذيري، و پذيرش خطا را به عنوان آموخته هاي حرفه اي گري در آموزش باليني مطرح نمودند.
نتيجه گيري: تجارب مثبت و منفي در آموخته هاي حرفه اي گري نشان دهنده نقش برنامه درسي پنهان در آموزش باليني است. تجارب منفي مي تواند موجب بروز رفتارهاي غير حرفه اي و غير اخلاقي گشته و تاثير آموزشي منفي بر شكل گيري رفتارهاي حرفه اي داشته باشد. آشنايي بيشتر اساتيد با حرفه اي گري، توجه به نقش برنامه درسي پنهان و الگوگيري فراگيران از هنجارها و طرز رفتارها، تلفيق ملاك هاي حرفه اي گري در فرم هاي ارزشيابي و نظارت سيستميك بر عملكرد دانشجويان و اساتيد در مورد حرفه اي گري به منظور اصلاح وضعيت پيشنهاد مي شود.