سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امید بدرخانی – کارشناس ارشد پژوهشی – گروه پژوهشی شیمی و مواد – پژوهشکده تولید نیرو – پژو
تقی شهرابی فراهانی – استادیار – گروه مهندسی مواد – دانشکده فنی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سیستمهای حفاظت کاتدی یکی از روشهای جلوگیری از خوردگی می باشند. درمورد سازه های مدفون از جمله خطوط لوله، این روش ممکن ترین ، عملی ترین و بهترین روش به حساب می اید . شعار طراحان سیستم حفاظت کاتدی این است که حفاظت کاتدی یک هنر است. چرا که عوامل بسیاریدرموفق بودن یک سیستم حفاظت کاتدی نصب شده بر روی سازه های مدفون موثر می باشند و طراحی که تمامی مسائل را درحالت بهینه در نظر گرفته باشد، موفق ترخواهد بود. از جمله این عوامل می توان به نوع معیار حفاظتی انتخاب شده محاسبات دقیق، در نظرگرفتن شرایط محیطی و الکترولیت (خاک)، در نظر گرفتن شرایط سازه،مطالعه بر روی نقشه های سازه های مدفون مجاور، بررسی امکان جریانهای تداخلی، انتخاب بهترین نوع بستر با توجه به شرایط مختلف و … اشاره نموده است.
تمامی موارد مذکور می توانند باعث انجام یک طراحی بهینه از نقطه نظر مسائل فنی شوند ودر صورتیکه اجرای سیستم حفاظت کاتدی طراحی شده بر اساس استانداردهای بین المللی از قبیل ASTM, API, NACE, BSI و …. باشد، از سیستم یک عملکرد مناسب و مطلوب انتظار میرود . حال باید دید که آیا تنها در نظر گرفتن مسائل فنی در طراحی سیستم هایحفاظت کاتدی کافی میباشد؟
بطور یقین پس از اطمینان ازکیفیت فنی طراحی، کارفرما انتظار دارد که طراحی انجام شده از حداقل هزینه برخوردار باشد. بنابراین یک طراحی بهینه از نقطه نظر مسائل فنی – اقتصادی جایگاه ویژه ای را خواهد داشت. درمقاله فوق سعی شده است که چگونگی امکان انجام طراحی های بهینه از نظر فنی و اقتصادی بطور توام مورد بررسی قرار گرفته و راه حلهای نهایی جهت طراحی هایی این چنین ارائه گردد.