مقاله چگونگي استفاده از الگوهاي ارتباطي براي برقراري نظم و امنيت شهروندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نظم و امنيت انتظامي از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: چگونگي استفاده از الگوهاي ارتباطي براي برقراري نظم و امنيت شهروندان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهروندي
مقاله كنش ارتباطي
مقاله نظم و امنيت
مقاله گستره همگاني
مقاله جامعه مدني
مقاله سازمان هاي غيردولتي
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله رسانه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قوام عبدالعلي
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان شاد حوري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه اهميت مساله شهروندي را مي توان با توجه به تاثير ارتباطات و پيامدهاي آن دريافت. در اين پژوهش سعي شده به اين هدف برسيم كه چگونه مي توانيم با استفاده از الگوهاي ارتباطي به بهبود مناسبات شهروندي ياري رسانيم. در واقع با توجه به اينكه گستره همگاني يكي از مهمترين مفاهيم تبيين شده از سوي «يورگن هابرماس» نظريه پرداز مكتب انتقادي فرانكفورت است نگاه ما به حقوق شهروندي از اين طريق به چه شكل مي تواند باشد.
با توجه به واكاوي كه در اين پژوهش انجام شد به اين نتيجه رسيديم كه برقراري نظم و امنيت در گستره همگاني نيازمند انجمن هاي داوطلبانه و مستقل شهروندان است. پس براي آزمون فرضيه هاي ذكر شده، گروه هدف سازمان هاي غيردولتي فعال در سطح شهر تهران انتخاب شدند.
پس از مروري بر منابع به بررسي مفهوم و معني ارتباط و نقش و تاثير رسانه ها، نظريه هاي ارتباطي و جامعه شناسي مرتبط با موضوع شهروندي و وسايل ارتباطي، مكتب انتقادي فرانكفورت و آشنايي با نظرات يورگن هابرماس، پيدايش مفهوم شهروندي در جهان و ايران (قبل از مشروطه)، تعريف و انواع سازمان هاي غيردولتي مي پردازد، در فصل سوم تكنيك و روش تحقيق، در فصل چهارم تجزيه و تحليل يافته هاي آماري بررسي شده است و در فصل پنجم به نتيجه گيري از پژوهش پرداخته و در تجزيه و تحليل داده ها بر اساس مقياس هاي به كاربرده شده از روشهاي ناپارامتري استفاده شده و در تمام سوال ها تفاوت معني داري مشاهده مي شود. بنابراين هر سه فرضيه اين پژوهش تاييد مي گرديد. پژوهشگران در انتها با توجه به الگوي كنش ارتباطي هابرماس، الگويي ارتباطي را پيشنهاد مي كنند. در اين الگو سطح ارتباط به حوزه خرد، ميانه و كلان تقسيم شده و ويژگي هاي هر كدام به همراه نمونه هايي از اين حوزه ها در زمان ذكر شده است. به نظر مي رسد باتوجه به مسايل مطروحه در اين پژوهش، سطح مياني به دليل ويژگي كثرت گرايي وسايل ارتباطي، ساده و كوچك بودن، محلي بودن رسانه ها، غيردولتي بودن رسانه ها و تعامل بين فرستنده و گيرنده (دوسويه) بالاترين تاثيرگذاري را در ايجاد كنش ارتباطي موثر بين سازمان هاي غيردولتي و شهروندان خواهد داشت.