مقاله چگونگي صفحات وب كتابخانه هاي دانشگاه هاي علوم پزشکي ايران و موجوديت پيوندهاي فراسازماني آن ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۱۹۹ تا ۲۰۵ منتشر شده است.
نام: چگونگي صفحات وب كتابخانه هاي دانشگاه هاي علوم پزشکي ايران و موجوديت پيوندهاي فراسازماني آن ها
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كتابخانه هاي پزشكي
مقاله اينترنت
مقاله دانشکده هاي حرفه هاي بهداشتي
مقاله دانشگاه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: توسعه فن آوري اطلاعات و مديريت آن با تجهيزات نوين در سازمان ها همراه بوده است، به نحوي كه راه كارهاي چندي را جهت ارتقاي رضايت اعضاي سازمان در بر خواهد داشت. ضرورت اين موضوع، موجب توسعه زير ساخت ها و برنامه ريزي هاي جديدي در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور شده است و مطالعات جديدي را مي طلبد. پژوهش حاضر با هدف شناسايي چارچوب فعاليت هاي مزبور به بررسي چگونگي صفحات وب كتابخانه هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور و موجوديت پيوند هاي فراسازماني آن ها پرداخت.
روش بررسي: مطالعه حاضر توصيفي، که در آن مجموع صفحات وب دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور كه ۴۰ وبگاه بود، مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت. در اين بررسي موجوديت صفحات وب، نوع نرم افزار كتابخانه اي، ويژگي صفحات راهنما و تجزيه و تحليل موضوعي پيوندهاي فراسازماني با استفاده از چک ليست محقق ساخته، مورد سنجش واقع شد و در نهايت، داده هاي حاصل توسط نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان از توجه دانشگاه ها و كتابخانه هاي علوم پزشكي به بهره جويي از صفحات وب در سيستم وب جهاني داشت، ولي نياز به استفاده از همگوني و وحدت رويه در اين يافته ها مشاهده مي شد. در مجموع ۲۵ دانشگاه معادل ۶۲٫۵ درصد داراي وبگاه کتابخانه بودند و در اين ميان نرم افزار افق داراي بيشترين استفاده (۱۶ وبگاه کتابخانه) و نرم افزارهاي سيمرغ و پيام داراي کمترين استفاده (هر کدام يک وبگاه کتابخانه) بودند.
نتيجه گيري: صفحات وب در كشورهاي جهان سوم حاكي از استفاده مديران مياني از تجربيات جهاني موجود قلمداد مي شود، ضمن آن كه توجه به اين گونه از خدمات الكترونيكي به مرور افزايش يافته، زمينه هاي استاندارد شدن اين صفحات امري واقعي در آينده قلمداد مي شود.