مقاله چگونگي وضعيت کيفيت زندگي شهروندان شهر جديد پرديس ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش اجتماعي از صفحه ۸۹ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: چگونگي وضعيت کيفيت زندگي شهروندان شهر جديد پرديس ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله ارزيابي خدمات شهري
مقاله رضايتمندي از محله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حريرچي اميرمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي خليل
جناب آقای / سرکار خانم: جهرمي ومكاني اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کيفيت زندگي، مفهومي چند بعدي است که ارايه تعريفي جامع و مورد توافق همه صاحبنظران درباره آن دشوار به نظر مي رسد. به دليل وجود تعاريف گوناگون، شيوه هاي متفاوت سنجش و ارزيابي نيز براي آن مطرح شده است.
سازمان بهداشت جهاني، در تعريف کيفيت زندگي به درک افراد از موقعيت هاي زندگي در حوزه هاي فرهنگي زندگي شان و نظام ارزشي محيطي که در آن زندگي مي کنند، و رابطه آن با اهداف، انتظارات، استانداردها و نگراني هايشان توجه کرده است.
داده هاي اين پژوهش به دليل استفاده از روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي است و از ۴۰۰ نفر از ساکنان شهر جديد پرديس که به صورت تصادفي انتخاب شده اند، در دوره زماني ۱ تا ۳۱ تير ماه ۱۳۸۸جمع آوري شده است. در اين پژوهش متغير وابسته يعني کيفيت زندگي با استفاده از پرسشنامه کيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني  (WHOQOL-BREF) سنجيده شد و متغيرهاي مستقل نيز شامل سرمايه اجتماعي، ارزيابي خدمات شهري، رضايت مندي از محله، ويژگي هاي فردي و ويژگي هاي خانوادگي بوده است.
ميانگين نمره کيفيت زندگي جامعه مورد مطالعه برابر با ۱۹٫۷۹ برآورد شده است و ميانگين هر يک از ابعاد چهارگانه عبارت اند از: سلامت جسماني ۲۰٫۲۶، سلامت رواني ۱۹٫۷، سلامت روابط اجتماعي ۲۶٫۲ و سلامت محيطي برابر با ۱۳٫۰۳٫