مهارت اصلی در ارائه یک سمینار خوب، نحوه آماده کردن آن است نه ارائه آن، در سمینارهای علمی شنوندگان نظارگر یا جزئی از هیئت داوران میباشند که در مورد مهارت و نحوه ارائه دانشجو تصمیم گیری کنند دانشجو تصمیم گیری میکنند

در آماده نمودن سمینار باید به دو عامل کلیدی پیام و شنوندگان توجه نمود. دانشجو باید از قبل بداند که وی انتظار دارد وقتی سمینار پایان مییابد، شنوندگان خود از سمینار وی چه چیزی را یاد گرفته باشند (پیام) و همینطور او باید بداند چگونه سمینار خود را ارائه کند تا شنوندگان در پایان بفهمند و به خاطر آورند که او چه گفته است (شنوندگان). بنابراین آشنایی با اصول آمادهسازی و ارائه یک سمینار یا سخنرانی کارآ و مؤثر و ارائه فهرستی از تکنیکها و نکات اساسی در نحوه به کارگیری هرچه بهتر وسایل سمعی و بصری بسیار حائز اهمیت بوده و از اهداف این فصل می باشد. مطالب ارائه شده در سه بخش مشتمل بر چگونگی آماده سازی یک سمینار، نحوه استفاده درست از وسایل سمعی و بصری و بالاخره چگونگی تولید اسلایدهای مناسب بحث شده است. در اینجا برخی از رئوس مواردی که در سخنرانی و یا یک سمینار مورد نظر قرار می گیرد مطرح می شود. این مطالب تنها مطالبی برای شروع و راهنمایی برای یک دانشجوی مبتدی است نه یک اهمیت آمادهسازی خود و وسایل کمکی برای ارائه سمینار یک دانشجو قبل از ارائه و آماده نمودن سمینار خود باید همه چیز را از قبل آماده نماید.

کلمه ها، وسایل کمک آموزشی بصری، زمان، تجهیزات. آماده سازی خود و وسایل از مهمترین چیزها در زمان ارائه یک سمینار است و حتی می توان گفت آماده نمودن خود همه چیز است. با آماده سازی و برنامه ریزی خوب، دانشجو قادر خواهد بود در کمال خونسردی و دلگرمی (مطمئن و بی پروا) سمینار را شروع کند، کمتر عصبی (دستپاچه) به نظر رسد و شنوندگان وی بتوانند با اطمینان و دلگرمی سخنان وی را گوش کنند. ایجاد اطمینان و دلگرمی در شنوندگان موجب افزایش قدرت کنترل و ایجاد انرژی مضاعف در سخنران شده، او را قادر میسازد به راحتی شنوندگان و سمینار خود را کنترل کرده، با تسلط بیشتر سخن گوید و موجبات تمرکز بیشتر و بهتر گوش دادن شنوندگان را فراهم آورد.