T مقدار آستانه می باشد. برای تعیین آستانه از الگوریتم Otsu استفاده شده است. تابع im2bw برای آستانه گذاری استفاده می شود و تابع graythresh برای بدست آوردن آستانه بصورت اتوماتیک توسط الگوریم Otsu استفاده می شود. [۶]

مشکلی که در آستانه گیری وجود دارد این است که در بسیاری موارد تعیین مقدار آستانه مشکل است . برای مقابله با این مشکل از آستانه گیری سراسری استفاده می کنیم . آستانه گیری سراسری بر اساس مقدار همه پیسکل ها ، مقدار آستانه را تعیین می کند. الگوریتم آستانه گیری سراسری بصورت ذیل می باشد :

-۱ مقدار اولیه ای برای T در نظر بگیر

-۲ از تصویر با استفاده از مقدار T استانه گیری کن. این عمل دو گروه پیکسل تولید خواهد کرد : G1 پیکسل هایی است که مقدار آنها بزرگتر از مقدار T می باشند و G2 پیکسل هایی خواهند بود که مقدار آنها کمتر ی ا مساوی مقدار T است.

-۳ میانگین شدت روشنایی پیکسل را برای G1 و G2 به طور جداگانه محاسبه کن. میانگین شدت روشنایی G1 را M1 و میانگین شدت روشنایی G2 را M2 می نامیم

-۴ مقدار آستانه جدید را با استفاده از فرمول روبرو محاسبه کن : T = (1/2)(M1 + M2)

-۵ مراحل ۲ تا ۴ را تا زمانی که مقدار تغییر T جدید نسبت به T قبلی از مقدار ثابت T0 کمتر نشده است، تکرار کن

آستانه گیری تطبیقی

در مواردی که پشت زمینه تصویر حالت گرادیانی داشته باشد، آستانه گیری سراسری از آن موجب بخش بندی نادرست تصویر خواهد شد. در این گونه موارد تصویر را به بخش های کوچکتر تقسیم کرده و در هر بخش آستانه گیری سراسری را انجام می دهیم.