انتخاب کنفرانس های معتبر بین المللی و ملی

معمولا روند ارسال، ارزیابی، داوری، پذیرش و چاپ مقالات در نشریات معتبر علمی وقت گیر و زمان بر است. حتی در برخی از نشریات معتبر این روند تا حدود دو سال به طول می انجامد و نحوه ی ارائه به صورت غیابی است و هیچ ارتباط نزدیک و محاورهای بین پژوهشگران و داوران وجود ندارد؛ در حالیکه بسیاری از کنفرانسی ها و سمپوزیوم های معتبر علمی در زمینه های تخصصی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات برگزار میگردد که روند داوری و پذیرش و چاپ مقالات مدت زمان کمتری معمولا شش تا نه ماه به طول می انجامد و معمولا نحوهی ارائه مقالات به صورت شفاهی است. پژوهشگر با شرکت در این نوع کنفرانس ها و ارائه شفاهی مقاله خود، نتایج پژوهشی خود را به صورت ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با دیگر پژوهشگران مرتبط با موضوع خود به نقد و ارزیابی می گذارد و فرصتی فراهم میگردد که بسیاری از محققان موضوعات پژوهشی نزدیک و مرتبط از سراسر جهان یا کشور در کنار یکدیگر ارتباط کلامی و شفاهی داشته باشند و از تازه های فیلد پژوهشی خود سریع تر و راحتتر آگاهی کسب نمایند و معمولا در چنین کنفرانسهایی حجم زیادی از اطلاعات و دانش روز موضوع مربوطه در زمانی بین پژوهشگران رد و بدل میشود.

قواعد نوشتن اعداد

برای نوشتن اعداد در متون علمی باید قواعدی را رعایت کرد که برخی از آنها در زیر آمده است: در متون علمی-فنی، فقط اعداد تک رقمی با حروف نوشته می شوند (مگر در فرمول ها). اگر یک سری عدد به طور پیدرپی در متنی بیایند، آنها را باید با ارقام نوشت. کسرهای ساده همیشه با حروف نوشته میشوند( غیر از فرمول ها)، مگر این که نوشتن آنها طولانی باشد. اعداد ترتیبی همیشه با حروف نوشته می شوند. اما در صورت کمبود جا میتوان از شیوه ء دایرهٔ المعارف پیروی کرد. یعنی اعداد ترتیبی را با ارقام مینویسم و سپس حرف “م ” یا “مین” در سمت چپ اضافه می کنیم، مثل ۱۴ م یا ۱۴مین، ۳۰ م یا ۳۰ مین.

شماره صفحات، خیابانها، تلفن، تاریخ با ارقام نوشته میشوند.

اعداد اعشاری و در صدها معمولا با ارقام نوشته میشوند. در صدها همراه با کلمه درصد درج میشوند.

از علامت درصد فقط در جدول ها و شکل ها استفاده میشود.

شماره جدول ها و شکل ها با ارقام نوشته میشود.

فاصله تاریخ به صورت تاریخ دوم – تاریخ اول و گاه برعکس نوشته میشود.

۱۳۸۰-۱۳۸۵-یا۱۳۸۰-۱۳۸۵

گاهی در متون از ارقام رومی استفاده میشود، این ارقام غالبا در تقسیم بندی مطالب بکار می روند. برخی از موار استفاده از این ارقام عبارتند از:

– – شماره گذاری صفحات آغازین ارائه کتبی

شماره گذاری بخشهای مختلف مقاله

– شماره گذاری مجلدهای کتاب –

میتوان برای شماره گذاری صفحات آغازین، از حروف ابجد یا اعداد فارسی نوشته هم استفاده کرد.