تحقیق تداومی و مقطعی

در این روش پژوهشی، هدف محقق بررسی چگونگی مراحل و نمونه های رشد یا تغییرات آنها در نتیجه گذشت زمان است. مثلاً مطالعه طولانی از نمونه های رشد در مراحل مختلف سنی و تعیین میزان تغییرات حاصل از آنها از طریق بررسی روال رشد در یک گروه از موجودات زنده یا مطالعه مقطعی در مورد نمونه های رشد در مراحل مختلف سنی و تعیین میزان تغییرات حاصل از آنها از طریق بررسی این نمونه ها در سنین مختلف. پس هدف در این تحقیقات بررسی و مطالعه تغییرات در نتیجه گذشت زمان است.

ویژگی های تحقیق تداومی و مقطعی

۱- در پژوهش تداومی توجه محقق به مطالعه متغیرها و رشد و گسترش آنها در اثر گذشت زمان است. در این نوع تحقیق معمولاً چنین پرسش هایی مطرح میشود نظام تغییرات رشدی چگونه است؟ میزان این تغییرات تا چه حد است؟ جهت پیامد این تغییرات چگونه است؟

۲- انتخاب نمونه در این نوع مطالعات به علت افت تعداد افراد نمونه در اثر گذشت زمان مشکل ایجاد می کند. همین افت تعداد افراد نمونه یا هر نوع کوششی برای جایگزینی افراد از دست رفته موجب می شود که در این نوع مطالعات تعصبات و گرایشهایی وارد شود که به روی نتایج تحقیق اثر می گذارد و عدم آگاهی محقق از آنها سبب نتیجه گیری های غلط از نتایج غایی می شود. چنانچه گروه نمونه را از جامعه ای پایدار انتخاب کنیم نوع دیگری از تعصبات و تمایلات در نتایج اثر می گذارد که خواست تحقیق نیست.

۳- استمرار و دوام پژوهشگر موجب صرف مخارجی در طول زمان برای پژوهشگر خواهد بود.

۴- در این نوع مطالعات مقطعی در مقایسه با مطالعات تداومی تعداد افراد بیشتری به عنوان نمونه انتخاب می شوند ولی عوامل رشدی کمتری را توصیف می نماید.

۵- تحقیقات تداومی تنها روش مستقیم مطالعه و بررسی مراحل مختلف رشدی است که مستلزم بررسی در ظرف زمان است.

مراحل مختلف تنظیم تحقیق تداومی و مقطعی

۱- مشخص کردن موضوع تحقیق و اهداف آن

۲- جمع آوری اطلاعات از کتابها و نوشته های موجود در زمینه مورد تحقیق

۳- انتخاب گروه یا گروه های نمونه جمع آوری مداوم اطلاعات

۴- ارزشیابی، تعبیر و تفسیر اطلاعات تهیه گزارش از نتایج