سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناصر باغستانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان یزد

چکیده:

حفظ احیاء و بهره برداری بهینه از عرصه های منابع طبیعی تنها با شناخت دقیق استعداد ها و مشکلات موجود در آنها میسر خواهد بود. در عرصه های ماسه ای که جنگلکاریهایتاغ با اولویت تاغ با اولویت حفظ از خاک مد نظر می باشد، چنانچه موجودی سرپا و تولید سالانه مشخص گردد، مسلما با دقت بیشتری می تواندر مورد جنبه های مختلف بهره وری از آنها اعلام نظر نمود. در این بررسی ارتباط تولید کل و سالانه درختچهتاغ با پارامترهای قطر متوسط و ارتفاع روان واقع در اقلیم بیابانی یزد که از سال ۱۳۵۶ با درختچه های تاغ حفاظت قرار گرفت، ۱۰۵ اصله از این درختچه بطور تصادفی انتخاب، قطر متوسط و ارتفاع تاج پوشش آنها اندازه گیری و سپس از محل طوقه قطع گردید. وزن سرپای هر درختچه بلافاصله پس از برش توزین و علوفه قابل مصرف (سرشاخه های تازه) از چوب هیزمی باقیمانده مجزا و وزن آنها مشخص شد.
وزن خشک نمونه ها در هوای آاد پس از شش ماه مجددا بدست آمد. آزمون خطی بودن رابطه موجو.دی سرپا با دو متغیر ارتفاع و قطر متوسط تاجپوشش با استفاده از برنامه کامپیوتری حداقل مربعها هاروی مدل یک انجام گرفت. در این آزمون مشخص گردید که موجودی سرپای درختچه ها با قطر متوسط وارتفاع تاج پوشش (تواما) رابطه خطی دارند (p<0.05 , <0.01) . موجودی سرپا با قطر متوسط تاج پوشش (بتنهایی) نیز رابطه خطی را نشان میدهد (p<0.01) و معادله زیر برای برآورد موجودی سرپا قابل ارائه می باشد.
y= -71/686+35/244 xi
علاوه بر آن در این بررسی، با توجه به آمار اخذ شده ، رابطه بین وزن تازه و خشک موجودی سرپا، میزان چوب خشک تولیدی تعیین و ارائه گردیده است.
نظر به اینکه فرم رویشی گیاه تاغ با شرایط ادافیکی و کلیماتیکی تا حدودی تغییر می یابد و علاوه بر آن آمار ارائه شده در مورد تولید سالانه متعلق به سال ۱۳۷۳ می باشد، لذا نتایج بدست آمده تنها در مناطق با شرایط مشابه و قابل توصیه می باشد و پیشنهاد می گردد چگونگی این روابط در مناطق دیگر و در سالهای با بارندگی متفاوت مورد آزمون قرار گیرد.