بهينه سازي دودکش خورشيدي

بهينه سازي دودکش خورشيدي در غالب ارائه طرحهايي در راستاي افـزايش توان خروجي تعريف ميشود. عوامل مؤثر و قابل بررسي عبارتند از: بررسي اثر استفاده از گايد يا پره ساکن قبل از پره هاي متحرک توربين ، اثر استفاده  از  چند  توربين  کنار  هم  به  جاي  يک توربين  در  دودکش ،  افزايش تعداد پره هاي يک توربين در ميزان توان خروجي، طرح عايق کاري ديواره دودکش و  محاسبه  ميزان  هدر  رفتن انرژي از  آن ، تأثير افت فشار  ناشي از انحراف  هواي  افقي  به  هواي  عمودي،  ميزان  تأثير  افت  اصطکاکي  ديواره دودکش در سرعت و توان خروجي، افزايش رطوبت نسبي در کلکتور و اثر آن در مقدار انرژي قابل دسترس ، استفاده از سقف کلکتور با شيشه دو جداره و مقايسه آن با شيشه تک جداره ، اثر ارتفاع کلکتور و اثر وجود جريان آزاد يا اجباري در آن ، اثر شعاع کلکتور در ميزان اختلاف دما، اثر جنس کف کلکتور در ميزان اختلاف دماي سيال ، اثر ايجاد گلوگاه در دودکش ونصب توربين در آن  مقطع ،  که  از  طرحهاي  موجود طرحهايي  که  اثر  مثبت  در  ميزان  توان خروجي دارند، به عنوان راهکارهاي علمي شناخته ميشوند.

بحث و بررسي نتايج

در اين پروژه ، که تنها عامل ايجاد سرعت و اختلاف فشار در دودکش ، فقط اختلاف  دما  با  محيط  بيرون  مي  باشد.  بنابراين  کلکتور  به  عنوان  يکي  از مهمترين اعضاي دودکش خورشيدي مدلسازي و به طور کامل تحليل عددي ميشود تا افزايش دماي واقعي سيال محاسبه شود. پروفيل دماي کف و سقف کلکتور و پروفيل دماي سيال به صورت زير است .