سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پریسا قشقائی پور – مدیریت دفتی فنی تولید – معاونت تولید و دیسپاچینگ، سازمان آب و برق خوزست
محمدجعفر خادم – مدیریت دفتی فنی تولید – معاونت تولید و دیسپاچینگ، سازمان آب و برق خوزست

چکیده:

در این مقاله سعی گردیده است به نوعی تاثیر مستقیم تکنولوژی بر محیط زیست و نیز تاثیر به سزائی را که محیط اطراف ما می تواند در انتخاب نوع تکنولوژی داشته باشدرانشان دهد. سده به عنوان یک عامل رشد و فن آوری صنعتی می تواند تاثیرات به سزائی را بر روی محیط زیست داشته باشد تاثیرات فیزیکی وشیمیائی که بسیار مهم می باشند. در این مقالهکه به عنوان چکیده ارائه گردیده است نقش سدها و محیط زیست را به صورت متقابل بر روی هم مورد بررسی قرار داده است و سعی شده است از مثالهای موردی خود داری شود این مقاله حاصل تجربیاتی است که با توجه به بررسی انجا شده بر روی دو سد بزرگ شهید عباسپور و دز انجام شده است امید است این مقاله بتواند راه کارهایی را جهت نزدیکی هرچه بیشتر محیط زیست و صنعت ارائه دهد.