جامعه و نمونه آماری

در این تحقیق به منظور آموزش و ارزیابی شبکه عصبی از ۴۰۰ نمونه در شعب مختلف بانک ملی ایران استفاده شده است. این چهارصد نمونه شامل ده نمونه چهل تایی از شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، شیراز پف اهواز، تبریز، یزد، کرمان، سمنان و زاهدان میباشد. برای جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه ای با سه بخش تهیه و مورد استفاده قرار گرفت. بخش اول شامل اطلاعات دمو گرافیک کارکنان مثل محل خدمت، سابقه خدمت، میزان تحصیلات، سوابق شغلی، تأهل، تعداد فرزند، جنسیت و میزان حقوق و مزایا و دریافتی می باشد.

بخش دوم پرسشنامه شامل میزان تأثیر هر یک از عوامل اصلی مثل معیارهای مدیریت، معیارهای مالی و اقتصادی، مشخصات کیفی مشتری، سوابق شغلی و تحصیلی و عوامل امکان پذیری بر خوشه بندی اعتباری مشتریان می باشد. میزان اهمیت هر یک از این عوامل با گزینه های فوق العاده مهم، بسیار مهم، مهم، کمی مهم و بی اهمیت سنجیده شده است. بخش سوم شامل میزان تأثیر هر یک از عوامل فرعی به عوامل اصلی می باشد. این موارد نیز به کمک همان گزینه های بخش دوم در پنج جدول جداگانه نسبت به عوامل اصلی پنج گانه سنجیده شده است.

تبدیل داده ها به ورودی های مناسبب شبکه عصبی

شبکه های عصبی نوعا با داده هایی در فاصله ( ۰) تا (۱) و یا (۱) تا (۱-) کار می کنند. هر کدام از فیلدها در پایگاه داده باید داخل یک یا چند ورودی شبکه و به مقدار مناسب وارد شود. هدف از تبدیل اطلاعات به فرم ورودیهای مناسب برای شبکه، یافتن راهی برای طراحی پایگاه داده به شکل مناسب برای ورود به شبکه عصبی می باشد. این داده ها می توانند به صورت اعداد فازی / قطعی و یا احتمالی باشند. در این مقاله برای تبدیل داده ها به ورودی های مناسب برای شبکه عصبی از مقیاس پنج گزینه (Ilkert) برای هر کدام از عوامل مطابق جدول ۱ و شکل ۳ استفاده شده است [ ۲۰].