سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا غلام نیا –
منوچهر امیدواری –

چکیده:

ایجاد و نگهداشت محیط های کاری ایمن، طرح ها و سیستم های ایمن بخش مهم از وظایف کلی مدیریت سیستم ایمنی، بهداشت و محیط زیست است. طرح ایمن کارفرایند ارزیابی است که سیستم های مدیریت HSE را مورد ارزیابی قرار می دهد و مسیر توجه به سمت بهبود مستمر را هدایت و رهبری می کند. هدف از این مقاله ارائه مدلی برای طارحی ایمن کار در نظام HSE است. طرح ایمن کار از پنج عمصر تشکیل شده که هر یک از آنها استانداردها و معیارهایی دارند که عملکرد مورد انتظار آن عنصر را بیان می کند. پنج عنصر عبارتند از : تعهد مدیریت، برنامه ریزی، مشاوره، مدیریت مخاطره، آموزش. به هر یک از نشانگرها نمره ای از صفر تا ده با استفاده از روش نرخ بندی مدرج داده می شود و از میانگین نمره ها میزان کلی عملکرد هر یک از عناصر مشخص می شود. میزان بر اساس درصد بیان می گردد. میزان ۹۰% یا بیشتر در پنج عنصر نشان دهنده این است که سازمان به سمت بهترین عملکرد در مدیریت HSE پیش می رود. میزان ۶۰% یا بیشتر در تمامی پنج عنصر نشان از رضایتبخشی سیستم مدیریت HSE است. میزان کمتر از ۶۰% در هر یک از عناصر بیانگر آن است که سیستم مدیریت HSE نامناسب است.