سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد قضاوی خوراسگانی – بخش سازه، دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

تحلیل دقیق غیر خطی مقاطع بتن مسلح، در مراتب مختلف تاثر، پس از ترک خوردن قسمت کششی مقطع و نیز در تاثرات شدید درمحدوده مقاومت نهایی مقطع، میسر است. در دست داشتن خواص مکانیکی لازم بتن و فولاد، بویژه نمودارکامل تنش کرنش بتن در فشار و نیز، هندسه مقطع و یاتاثیر و یا بارگذاری آن و استفاده از برنامه کامپیوتری که الگوریتم آن ارائه شده ضروری است. در تحلیل مقاومت نهایی یا حدی مقاطع منشوری، از پارامترهای حائز اهمیتی مثل آلفا، در تعیین برآیند نیروهای فشاری بتن مقطع و بتا، در تعیین امتداد اثر برآیند نیروهای فشاری فوق، استفاده بعمل می آید. مقادیر این پارامترها برای استفاده از تحلیلها با روابط ساده ای توسط آیین نامه ها ارائه می شود که فقط برای تحلیل در محدوده مقاومت نهایی اعتبار دارند. پارامترهای فوق در تاثرات ما قبل از مقاومت و بارهای سرویس ضرورتا بامقادیر آنها در محدوده مقاومت نهایی یکسان نیستند. با یک برنامه کامپیوتری ساده می توان مقادیر دقیق پارامترهای فوق را نه تنها برای کیفیتهای مختلف بتن (نمودارهای کامل تنش کرنش در فشار در دسترس) ، بلکه برای تاثرات مختلف مقاطع و مراتب مختلف شدت بارگذاری، با نمودارها یاجداولی در اختیار داشت. در این مقاله برای دامنه نسبتا وسیعی از بتن های ضعیف تا بتن های پر مقاومت (دوازده نوع مقاومت فشاری متفاوت بتن) و با استفاده از مدلی تئوریک ، ارائه شده برای نمودار تنش کرنش بتن در فشار و برنامه کامپیوتری، نمودارهای تئوریک تنش کرنش انواع بتن ها در فشار تولید شده است. پارامترهای آلفا و بتا نه تنها برای مقدار کرنش حدی بتن (حد گسیختگی) بلکه برای دامنه وسیعی ازتاثیر مقطع از کرنش فشاری تعیین و با مقادیر ارائه شده آیین نامه ای آنها مقایسه و نتیجه گیری می گردد.