سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیررضا احمدی مطلق – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
برنا میراحمدیان –
امیررضا شغلی –

چکیده:

با توجه به گذشت چندین دهه ازاحداث شبکه های فاضلاب برخی شهرهای کشور و بروز نقص های قابل توجه حتی در فاضلابروهایی که از زمان اجرای آنها مدت زیادی سپری نشده است لزوم اتخاذ تدابیری جهت بازسازی و اصلاح این فاضلابرو ها امری ضروری به شمار می رود. یکی از اولین اقدامات اساسی در این راستا، طبقه بندی فاضلابروها با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف موثر برمیزان بحرانی بوان آن ها می باشد. سوابق و آمار نشان میدهد که به طور کلی حدود ۸۰ درصد هزینه های بازسازی فرو ریزشهای فاضلابورها تنها مربوط به ۱۰ درصد حوادث شبکه می باشد . بنابراین باشناسایی و جلویری از فروریزشهای گرانقیمت، می توان صرفه جویی مالی زیادی به عمل آورد، بدین منظور طبقه بندی فاضلابرو ها ازنظر هزینه هایحوادث و ترمیم اقدامی پر اهمیت محسوبشده و مقتضیاست. با شناسایی فاضلابروهای بحرانی و تدبیر تمهیدات لازم برای این فاضلابروها در مراحل طراحی، ساخت و بهره برداری میزان بروز مشکل در این فاضلابروها را تا حد امکان کاهش داده و درنهایت هزینه هایی کلی طرح خصوصا در زمان بهره برداریرا کاهش چشمگیر داد. در مقاله حاضر ضمنمعرفی فاضلابروهای بحرانی در شبکه های جمع آوری فاضلاب نسبت به ارائه روش شناسایی فاضلابروهای بحرانی پرداخته، به گونه ای که به طور جامع شاخص های موثر در میزان بحرانی بودن فاضلابروها در نظر گرفته شود. متعاقبا با شناسایی موقعیتفاضلابروهای بحرانی، نحوه برنامه ریزی بازرسی و و بازسازی شبکه های فاضلاب شهری تبین خواهد شد. در پایان چگونگی استفاده از این فن آوری که برای تشخیص فاضلابروهای بحرانی شبکه فاضلاب شهر اصفهان مورد استفاده قرار گرفته است، تشریح خواهد شد.