روش تحقیق

تعیین مقاومت فشاری خشت خام

هدف از این آزمایش، تعیین مقاومت فشاری در خشت خام خشک شده ای است که برای مصارف عمومی بنایی استفاده می شود.نتایج حاصل از آن می تواند در مقایسه مقاومت فشاری خشت ها، بدون در نظر گرفتن ابعاد و اندازه آن ها به ما کمک کند.

روش آزمایش بدین ترتیب است که یک خشت خشک را از طرف سطح بزرگ زیر دستگاه پرس تحت فشار ساده قرار می دهیم تا زمانی که خشت خرد شوند.

خشت در جهتی که زیر دستگاه پرس قرار گرفته اند خرد می شود. این شکستگی بر اثر جابجایی جک می باشد که به طور یکنواخت حرکت کرده و نیرویی افزایشی و یا صعودی را بر روی آن وارد می کند.

شکستن زمانی پایان یافته تلقی خواهد شد که قطعات خشت کاملاً از هم جدا شده باشند و در این حالت مقاومت فشاری خشت قابل محاسبه خواهد بود.

برای اجتناب از مشکلات احتمالی ایجاد شده توسط نقاط سخت داخل خشت ها، در هر دو طرف سطح نمونه خمیر سیمان و یا ورقه مقوا و یا تخته سه لا و یا صفحه فلزی قرار داده می شود. حداقل ارتفاع بلوک خشت برای این آزمایش باید ۵ سانتی متر باشد.

خشت ها باید دارای ساختاری یکنواخت بوده و فاقد هرگونه ترک مرئی به چشم غیر مسلح باشند.

-آزمایش مقاومت فشاری بر روی خشت کاملاً خشک انجام می شود. خشت در گرم کن با حرارتی برابر با ۴۰ درجه سانتی گراد قرار گرفته تا زمانی که جرم آن ثابت شود (زمانی جرم ثابت فرض می شود که وزن خشت با فاصله زمانی ۲۴ ساعت، تفاوت زمانی کمتر از % ۰/۱ نشان دهد.)

  • خشت را از گرم کن خارج کرده و ۲ ساعت رها می شود.
  • تمام سطوح آن به دقت از گرد و خاک و چیزهایی که به آن چسبیده است تمیز می شود.
  • خشت های برداشته شده از محل تولید باید وزن حجمی مشابهی داشته باشند و حداکثر اختلاف وزن حجمی قابل اغماض جهت خشت های تولیدی در یک مرحله کاری ، نباید از %۱ تجاوز کند.

در این آزمایش جهت محاسبه مدول الاستیسیته ، به مقدار جابجایی خشت در هنگام افزایش نیروی فشاری جک، نیاز است.برای بدست آوردن مقدار جابجایی از یک گیج دیجیتالی و ۲ عدد صفحه فلزی استفاده می شود به طوری که گیج به میلگرد هایی که به یک صفحه فلزی متصل و از صفحه فلزی دیگر عبور کرده است را متصل کرده و مجموعه مورد آزمایش بین صفحات جک طوری قرار داده که در مرکز آن ها واقع گردد بدین ترنیب که مرکز هندسی سطح تماس ورقه روی خشت ها با اختلاف حداکثر …..میلی متربا محور جک منطبق شود.با اندازه گیری دقیق فاصله جک از چهار لبه های نمونه مورد آزمایش، اطمینان حاصل نمایید که مجموعه در مرکز قرار دارد.