جستجو اطلاعات

– فرایند جستجو، استخراج و دسته بندی مطالب را به عنوان یک فرایند تعاملی ببیند، که در طول زمانی .که محقق موضوع کار خود را درک میکند در حال افزایش است

:فرایند جستجوی اطلاعات را می توان به زیر فعالیت های ذیل تقسیم کرد

– تشخیصں مسئله

– انتخاب نظام جستجوی پایگاه اطلاعاتی

– مفهوم پردازی پرسش و فرمول بندی پرسش

– اجرای جستجو

– ارزیابی نتایج

– تکرار برخی یا تمام فرآیند در صورت نیاز به تکرار جستجو در ادامه هریک از این مراحل شرح داده میشود.

۱-۳-۳ تشخیص مسئله

اولین گام در فرآیند جستجو، تشخیص مسئله ای است که مجموعه ای از اطلاعات برای حل آن مورد نیاز است. در واقع تشخیص شکافی است بین آنچه که “دانسته شده” و آنچه که باید “دانسته شود”، یا”آنچه که موجود است” و “آنچه که مطلوب تلقی می شود”. جستجوگران اطلاعات برای روشن سازی مسئله خود باید مراحلی را طی کنند تا بر آن اساس بتوانند پرسش جستجو را مرحله به مرحله مهیا کنند. تیلور در تعریف نیاز اطلاعاتی چهار سطح ترسیم کرده است: سطح درونی یا بیان نشده: که در آن احساسی نیاز اطلاعاتی در کاربر وجود دارد، اما احتمالا فراتر از نوعی ابهام در عدم احساس رضایت نیست. به عبارت دیگر احساس مبهمی از ناآرامی حاصل از ندانستن چیزی که باید دانسته شود در فرد وجود دارد. سطح آگاهی: در این سطح نیاز به اطلاعات آگاهانه بازشناخته می شود و جستجوگر قادر به توصیف نیاز اطلاعاتی است. اما در قالب عبارتی مبهم و بی ربط. سطح رسمی شده: در سطح رسمی نیاز اطلاعاتی به روشنی در قالب بیانی واضح و منطقی ساخته و پرداخته میشود.

سطح مصالحه شده یا ارائه: در طرح مصالحه شده یا ارائه، بیان رسمی در قالب واژگان مورد قبول نظام جستجو به نظام اطلاعاتی ارائه می شود. از نظر تیلور، مراحل جستجوی اطلاعات با شروع یک مسئله غیرقابل بیان، آغاز شده و با سئوال آماده قابل استفاده در نظام اطلاعاتی ختم می شود. در امر پژوهش، پژوهشگر یا قبلا موضوع و مسئله پژوهشی خود را به نحوی که قبلا بحث شده پیدا کرده و میداند چه باید جستجو کند تا بداند که روی چه موضوعی کار کند، که در این حالت مسئله جستجو سخت است چرا که در امر جستجو باید بدانیم چه می خواهیم.